HSO Västerbotten efterlyser konkreta åtgärder

Sveriges riksdag och regering axlar inte sitt ansvar för att FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning följs. Detta konstaterades vid Handikappförbundens kongress i maj i år. Handikappförbunden, med sina 38 medlemsförbund och cirka 400 000 medlemmar, ser i stället att utvecklingen för att säkerställa rättigheterna för personer med funktionsnedsättning går i en negativ riktning. Med tanke på att var femte person i Sverige i dag lever med en funktionsnedsättning är det ett stort antal människor som drabbas när möjligheten till delaktighet på lika villkor saknas eller inskränks.

Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Västerbotten ställer sig nu bakom Handikappförbundens förväntan på att politiker på alla nivåer ska uppvisa en tydlig vilja och handlingskraft för att garantera rättigheterna för samhällets alla medborgare. Det innebär att det ställs krav på agerande på flera fronter för att uppnå det inkluderande samhälle som Sverige har sagt sig vilja uppnå genom att 2009 anta FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning. Syftet med denna konvention är inte att ge personer med funktionsnedsättning några särskilda rättigheter, utan endast att synliggöra att de mänskliga rättigheterna även innefattar dessa människors olika behov.

Dessvärre visar rapporter från de senaste åren att för personer med funktionsnedsättningar har situationen försämrats i stället för förbättrats på en rad samhällsområden. Arbetsmarknaden är ett av dessa. Enligt Statistiska centralbyråns rapport från mars i år är sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning så låg som 44 procent. Vidare redovisade Inspektionen för socialförsäkringen i december 2012 att sedan 2008 har allt färre nybeviljats personlig assistans och ett ökande antal får sin assistans indragen vid omprövning.

Kollektivtrafik och samhällsbyggnation är andra områden där gällande lagstiftning för att skapa tillgänglighet inte efterlevs. Vid nyinvesteringar används ofta lösningar som i stället skapar hinder som i sin tur medför framtida kostnader för anpassningar.

De rättigheter FN-konventionen slår fast innebär samtidigt skyldigheter för den stat som undertecknat den. Därför måste Sveriges riksdag och regering hörsamma de rapporter som tydligt visar att konventionens syfte är långt ifrån uppfyllt. Det är inte acceptabelt att vi 2013 tvingas inse att antalet åtgärder för att göra det möjligt för alla att vara delaktig på lika villkor minskar i stället för att öka.

HSO Västerbotten efterlyser nu tillsammans med Handikappförbunden konkreta åtgärder mot problem som är både välkända och grundligt utredda. Till exempel vill vi en reformering av arbetsmarknadspolitiken för personer med nedsatt arbetsförmåga, bland annat genom de förslag som den så kallade FunkA-utredningen lämnat. Den föreslår bland annat ett höjt tak för lönebidrag och enklare regler för lönestöd. Var fjärde person som är inskriven hos Arbetsförmedlingen i dag har någon form av funktionsnedsättning. Jobbfrämjande åtgärder skulle alltså innebära förbättrade villkor för en betydande andel av befolkningen.

En annan nödvändig insats är att ge assistansreformen en säkrare bedömningsgrund genom att förtydliga definitionen av ”grundläggande behov”. Vidare måste skollagen tydligare ge elever med funktionsnedsättning möjlighet att välja skola och få sina behov tillgodosedda på lika villkor som andra elever. Även diskrimineringslagen behöver förstärkas för att skäliga åtgärder mot otillgänglighet ska kunna krävas med större tyngd.

Var femte person i Sverige har en egen funktionsnedsättning och ännu fler berörs av anhörigas funktionsnedsättningar. För att stärka livssituationen för dessa människor krävs att beslutsfattare tar den antagna FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning på allvar. Därför måste politiska krafttag tas för att skapa regelverk som bereder väg för ett jämlikt samhälle, ett samhälle som genomsyras av uppfattningen att mänskliga rättigheter gäller alla, oavsett funktionsförmåga. Risken är annars att vi skapar, eller upprätthåller, ett samhälle där det inte är självklart för alla att kunna vara delaktig i samhällslivets alla delar.

Kjell-Åke Nilsson, Ordförande, HSO Västerbotten

Martin Vikgren, Kanslichef, HSO Västerbotten

 

Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten