Organisationen

Funktionsrätt Västerbottens är en samarbetsorganisation och är bildat av majoriteten funktionshinderföreningar i Västerbotten för att stärka det gemensamma arbetet och ge stöd åt varandra. Funktionsrätt Västerbotten är en paraplyorganisation som arbetar för funktionshindrades och kroniskt sjukas rättigheter i samhället och framför allt i Västerbotten. Funktionsrätt Västerbotten bedriver samverkans- och påverkansarbete främst på regional nivå men även på lokal- och riksnivå. 

Organisationen är uppdelad i tre beslutande nivåer samt ett kansli till stöd och service. Största delen av det intressepolitiska arbetet med och mot myndigheter och andra organisationer sker genom sam- och brukarrådsverksamheten.

Årsmötet

Årsmötet är Funktionsrätt Västerbottens högsta beslutande nivå. Årsmötet består av två ombud för varje medlemsförening samt av styrelsens ordinarie ledamöter och tjänstgörande ersättare. Årsmötet får fatta beslut i, för medlemsföreningarna, gemensamma frågor. Årsmötet har dock inte rätt att uttala sig i frågor som rör enskild förening, om föreningen motsätter sig detta, s.k. hjärtefrågor.

Ordförandemöten

Ordförandemötet är mellan årsmötena Funktionsrätt Västerbottens högsta beslutande nivå i funktionshinderpolitiska. Mötets arbete ska främst inriktas på frågor av gemensamt intresse för medlemsföreningarna, samt på övergripande och framtidsinriktade frågor.

Styrelsen

Styrelsen är Funktionsrätt Västerbottens verkställande och beredande nivå. Inför årsmötet ansvarar den för samarbetsorganisationens förvaltning och ekonomi. Styrelsen leder den löpande verksamhet och får inom de ramar som årsmötet beslutar, fatta nödvändiga beslut och företräda Funktionsrätt Västerbotten.

Sam- och brukarråden

Genom sam- och brukarråd är Funktionsrätt Västerbotten delaktig i utformningen och skapandet av samhället vi lever i och den vård och omsorg vi får. I enlighet med FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska nära samråd ske med de personer som lagstiftningen, riktlinjerna eller andra beslutsfattande processer omfattar. Samråd ska ske med de organisationer som företräder personerna för att säkerställa och främja fullt förverkligande av mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla människor utan något slag av diskriminering. I Regeringsformen står det bland annat att det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och att det allmänna ska motverka alla former av diskriminering. Vidare ska den offentliga makten utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. Representanter till samråden väljs på fyra år vid ett utökat ordförandemöte. Medlemsföreningarna nominerar personer att representera Funktionsrätt Västerbottens medlemsföreningar vid sam- och brukarråd.

Inga händelser hittades
Funkisliv Utan Filter

Funkisliv utan filter

Med podden (webradio) Funkisliv utan filter vill Nätverk unga vuxna inspirera, våga sticka ut och nyansera den ofta stereotypa bilden av personer med funktionsnedsättning.

Funkisliv utan filter

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, ska samla in och sprida kunskaper och erfarenheter inom anhörigområdet, samt stödja utvecklingsarbete och implementering av kunskaper rörande anhörigas situation.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Normiologi

Nätverket Unga Vuxna har, genom sin blogg Normiologi, skapat ett nav, en plattform oberoende av tid och rum. En plats där reflektioner och tankar kring normer, mänskliga rättigheter och livets pussel får sväva fritt.

Normiologi (öppnas i nytt fönster)

ABF i Västerbotten

Funktionsrätt Västerbotten utbildnings- och informationsinsatser sker ofta i samverkan med arbetarnas bildningsförbund i Västerbotten. Såväl för interna som externa parter. Besök gärna deras hemsida via länken nedan.

ABF Västerbotten (öppnas i nytt fönster)

Rättighetscentrum i Västerbotten

Är en antidiskrimineringsbyrå som arbetar med att förebygga och motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter.

Rättighetscentrum Västerbotten