Ojämlikhet och individansvar

2013-03-19

Dålig hälsa är vanligare bland personer med funktionsnedsättning än bland befolkningen överlag. Trots ingående kunskap om problemet saknas fortfarande konkreta satsningar för att förändra situationen.

Det har gått lite mer än ett år sedan HSO Skåne avslutade projekt Plushälsa, ett projekt som uppmärksammade och arbetade med målgruppens behov av hälsoförbättrande aktiviteter. Bristen på konkreta åtgärder från det offentliga är dock fortfarande stor och få vågar prata öppet om individens ansvar.

Brist på offentligt ansvarstagande

Direkta insatser från offentliga aktörer är få. Förvånande kan man tycka när man inom samma sektor borde se en direkt koppling mellan förebyggande hälsoarbete och belastningar inom vården. Det handlar däremot inte enbart om avsaknaden av direkta insatser utan även kommunikations- och ansvarsproblematik mellan landsting och kommuner om vem som skall stå för vad. 

Brister i samhällsplanering 

En stor del av ohälsan hos personer med funktionsnedsättning kan kopplas samman med begreppet onödig ohälsa. Onödig ohälsa är inte direkt kopplad till funktionsnedsättningen i sig utan exempelvis till brister i bl a samhällsplanering som påtagligt påverkar möjligheterna till en god hälsa. Om den lokala simhallen inte är tillgänglig för alla påverkar det individer som har ett större behov av tillgänglighet för att kunna nyttja anläggningen. Avsaknaden av fysiska träningsmöjligheter blir större och personen påverkas även negativt på ett psykosocialt plan.

 
Bristande individansvar

Ojämlikheter i hälsa går inte enbart att skylla på omgivningen. Varje individ har, utifrån sina egna förutsättningar, ett individansvar. Individansvaret kan se väldigt olika ut från människa till människa och från grupp till grupp, men det finns där, i någon form. Individansvar är något som vi alla kan vara delaktiga i att förbättra för både oss själva och för andra.

 
Gemensamma ansträngningar

För att minska den onödiga ohälsan krävs gemensamma satsningar såväl inom det offentliga som på individnivå. Ett högre ansvarstagande från samtliga parter behövs och en intensifierad kommunikation över ansvarsgränserna. Den skånska vården står inför en stor framtida utmaning för att kunna leverera vård till regionens ökande befolkning och ett förändringsarbete är redan pågående. Nu krävs ett gemensamt grepp från folkvalda, tjänstemän och funktionshinderrörelsen för att påverka ovan nämnda brister; offentligt ansvarstagande, samhällsplanering och individansvar.

/Magnus Thene

Skriv gärna kommentarer till detta inlägg

Taggar:

Kommentarer:

Skicka en kommentar

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace

Om mig

Magnus Thene ombudsman på HSO Skåne tog i September 2012 över HSO Skånes blogg efter Lars Gustavsson. Magnus kommer att skriva om olika perspektiv och frågor kring funktionsnedsättning och funktionshinder. Här kommer även att finnas gästbloggare från vår styrelse och från våra medlemsorganisationer. De synpunkter och idéer som förs fram i bloggen, är skribentens tankar och diskussionsinlägg. Det är inte alltid HSO Skånes ståndpunkt.