Ännu säkrare vård

Den 1 januari 2011 trädde en ny patientsäkerhetslag i kraft. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, inledde en stor satsning på prestationsbaserad ersättning för uppnådda mål gällande utvalda patientsäkerhetsindikatorer.En enkätstudie om landstingens patientsäkerhetsarbete har gjorts för att undersöka hur vi kan uppnå en god patientsäkerhet i framtiden.

I Sverige finns stora förväntningar på ökad patientsäkerhet. Det finns inga enkla framgångsrecept som garanterar säker vård. Vi ifrågasätter vilka åtgärder och metoder som har varit viktigast hitintills. Vad behöver utvecklas och förbättras för att göra vården säkrare i framtiden?

en påse med dropp och en läkareEnkät om patientsäkerhetsarbete

En enkät skickades ut till experter inom landstingens patientsäkerhetsarbete. Enkäten ville undersöka vad experterna upplevde som viktigast för att uppnå dagens nivå av patientsäkerhet och vad de bedömer som viktigast för att uppnå ännu säkrare vård i framtiden. Enkäten besvarades av 168 personer. 46 % var läkare, 10 % var sjuksköterskor och 47 % var administratörer. Dessa experter har god kännedom om respektive landstings arbete inom patientsäkerhet och goda möjligheter att påverka patientsäkerhetsarbetet. 

Resultat av inkomna enkäter

Många experter inom landstingen anser att grunden i patientsäkerhetsarbetet är händelse- och riskanalyser samt rapportering och analys av avvikelser och risker. 83 % bedömde en förbättrad organisationskultur som uppmuntrar rapportering och undviker skuldbeläggande som den viktigaste faktorn för att uppnå ökad patientsäkerhet. En god kultur utmärks bl. a. av att chefer och medarbetare kan erkänna att fel kan inträffa i organisationen och av att medarbetare upplever en miljö där de kan rapportera negativa händelser, tillbud och risker utan rädsla för att bli tillrättavisade eller bestraffade. Många av SKL:s åtgärdspaket och aktiviteter upplevs ha haft goda effekter. 

Förbättrad kommunikation

Förbättrad kommunikation och utbildning i olika avseenden ansågs också vara viktiga områden för ökad patientsäkerhet. God kommunikation, med ett ömsesidigt förtroende, är viktig för att uppnå en god patientsäkerhetskultur. Kommunikationen kan förbättras genom att brister i informationsöverföringen i vårdens övergångar eller mellan vårdpersonal och patient åtgärdas. Kommunikationsrutiner och dokumentation är betydelsefulla.

Forskning har liten betydelse

Forskning och samarbete med forskare har fått liten betydelse i enkäten. Arbetet med patientsäkerhet är i viss mån erfarenhetsbaserat.

Antal läkare/sjuksköterskor saknar betydelse

Relativt många tyckte att ett ökat antal läkare och sjuksköterskor inte var viktigt för att uppnå ökad patientsäkerhet eller att detta inte kan förbättras ytterligare.

Framtiden

Det är omöjligt att helt undvika vårdskador, men studien har hittat flera viktiga områden att arbeta vidare med i framtiden. Det finns möjligheter att uppnå en säkrare vård.Studien har finansierats av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Hela enkätstudien går att läsa och ladda hem som PDF på:http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/18832/LKT1245s2024_2027.pdf

/ Annette Svensson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace