Arbetsförmedlingen ses över

Regeringen ska göra en bred översyn av Arbetsförmedlingen. En väl fungerande matchning mellan arbetssökande och lediga jobb är av stor betydelse för en god utveckling på arbetsmarknaden.

Översynen ska bl.a. utgå ifrån en analys av hur myndigheten fungerar idag. Regeringen återkommer med exakta direktiv till utredningen.

Varför ska översynen göras?

Det är viktigt med en väl fungerande matchning mellan arbetssökande och lediga jobb. De tecken som finns på försämrad matchning ska tas på allvar och arbetet med att utveckla matchningen ska fortsätta. Regeringen anser att det finns skäl att analysera om det finns behov av förändringar för att på ett än bättre sätt ge stöd. Det gäller för såväl personer som står långt från arbetsmarknaden som personer som är närmare ett jobb men som behöver stöd att finna ett arbete.

Är regeringen missnöjd med Arbetsförmedlingen?Person som sitter och jobbar framför en data skärm

Regeringen anser att arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen bidrar till en väl fungerande arbetsmarknad. Men verksamheten kan förbättras. I en översyn kan man utifrån ett brett perspektiv analysera om det finns behov av andra förändringar för att ge ett så bra stöd som möjligt till både arbetssökande och arbetsgivare.

Ska några särskilda brister åtgärdas?

Regeringen anser att det idag tar för lång tid till dess att de personer som löper störst risk för långtidsarbetslöshet får ta del av insatser. Arbetsförmedlingen får därför i uppdrag att vidta åtgärder för att säkerställa snabbare insatser. Den breda översynen avser att skapa bättre förutsättningar för verksamheter som kan förbättra hur arbetsmarknaden fungerar. Arbetet med att utveckla matchningen ska fortsätta.

Reformpaket på 2,2 miljarder kronor

För att bryta långtidsarbetslösheten satsar regeringen 2,2 miljarder kronor 2014-2017. Regeringen anser att det är viktigt att pröva alla vägar för att fler från sysselsättningsfasen ska få arbete. Möjligheten till programinsatser föreslås blir permanent. Regeringen föreslår att förstärkningen av handledarstödet blir permanent för att bättre stödja personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det förstärkta handledarstödet uppgår till 150 kronor per dag under anställningens tre första månader och sedan till 100 kronor per dag under resterande nio månader. Regeringen föreslår också möjlighet att förlänga beslut om särskilt anställningsstöd till en maximal längd av två år.

1 000 nya utvecklingsanställningar

Regeringen föreslår en ny satsning på utvecklingsanställningar inom Samhall för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och som befinner sig i sysselsättningsfasen. Satsningen beräknas pågå till och med 2017 och omfatta 1 000 platser i genomsnitt per månad.

/Annette Svensson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace