Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor

FunkA-utredningen presenterar ett välkommet tillägg till den sedan tidigare omfattande utredningen kring arbete och funktionsnedsättning. Tillägget ger förslag på förbättrade lösningar gällande både arbetshjälpmedel samt försäkringsskydd för den enskilde.

FunkA-utredningen presenterade under föregående år förslag på förbättringar gällande möjligheten för personer med funktionsnedsättning att söka arbete. Utredningen upptäckte även en rad brister som föranledde ett nytt uppdrag – att komma med förslag på förbättringar gällande arbetshjälpmedel och försäkringsskydd samt andra anställningsförmåner.

Arbetsmarknadsförsäkringarreflektion i ett fönster som sitter på en dörr. Höjdskillnaden upp till dörren är så hög att den skapar ett hinder

Regelverket kring personer med lönestöd har tidigare varit både otydligt och osäkert beträffande rätten till grundläggande försäkringsskydd. Nu har ett förslag tagits fram som presenterar en lösning. Det finns ett klart behov av ett förtydligat regelverk kring försäkringsskydd vid arbete med lönestöd. Givetvis borde anställda oavsett anställningsform eller anställningsstöd ha samma rätt till försäkringsskydd, något som inte har varit fallet. Utredningens förslag innebär att det tas ett statligt ansvar för försäkringsskyddet om det är så att arbetsgivaren saknar kollektivavtalsenliga försäkringar. Arbetsförmedlingen måste även vara mer alert i sina rutiner gällande kontroll och information gentemot arbetsgivarna.

Arbetshjälpmedel

Den enskildes arbetsförmåga skall tas tillvara på bästa sätt och hjälpmedel ska tillsättas utefter behov. Ansökan för arbetshjälpmedel förenklas för individ och arbetsgivare och ansvaret tydliggörs. De bestämmelser som reglerar rätten till arbetshjälpmedel vill man samla i en särskild förordning för lättare och snabbare hantering.

Positiv förändring

Totalt sett ger utredningen flertalet goda förslag på förändring i förhållande till nuvarande situation. Tilltron till arbetsförmedlingen är jag dock något kritisk till då man sedan tidigare inte har kunnat visa något berömvärt resultat i sitt arbete med målgruppen. Myndigheten som sådan verkar stelbent och flera arbetssökande vittnar om stora kunskapsskillnader i regelverk och stödåtgärder, både mellan kontor men även mellan handläggare.

Jag ser fram emot att utredningens förslag skyndsamt implementeras, behovet är stort och väntan har varit lång. En av de absolut viktigaste delarna i utredningens förslag är en höjning av maxnivån för lönestöd från det nuvarande 16 700 kr/mån till det föreslagna 19 800 kr, en höjning som innebär en större morot för företag att anställa och en mer adekvat lönenivå för den enskilde individen.

/ Magnus Thene

Länsombudsman

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace