Åtgärder mot fusk

Utredningen ”Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning” (SOU 2012:6) har överlämnats till regeringen. I utredningen ges förslag på hur man skall få bukt med orsakerna till fusk, oegentligheter och överutnyttjande av ersättningen.

En tjej som leker (tränar) till sin hjälp har hon en assistentRegeringen beslutade den 24 mars 2011 att genomföra en utredning om åtgärder mot fusk,oegentligheter och överutnyttjande av den statliga assistansersättningen (S 2011:04). De beslutade även att föreslå åtgärder för att förhindra fusk och stärka möjligheterna till uppföljning och kontroll.

Utredningen

Genom utredningen vill man värna om assistansreformens långsiktiga hållbarhet, samtidigt som den ska ligga i linje med LSS-lagstiftningens allmänna inriktning och inte får leda till att enskilda assistansberättigades rättigheter och självbestämmande beskärs. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.

Slutsatser

I utredningen konstateras att regelsystemets utformning gör att det är tämligen lätt att fuska – det finns många olika sätt att göra detta på – och att upptäcktsrisken är låg. För att få bukt med detta ska det finnas möjlighet för Försäkringskassan att kontrollera beslut om assistansersättning.
Skärpta tillståndskrav för bl.a. anordnare av personlig assistans i fråga om personlig och ekonomisklämplighet samt skyldighet för anordnare att lämna uppgifter till Försäkringskassan kan bidra till minskad brottslighet. Assistenten får inte vara god man, förvaltare eller ombud för den försäkrade, inte vara under 18 år och inte heller till följd av sjukdom, ålderdom eller liknande sakna arbetsförmåga. 

Utredningen har vidare kunnat konstatera att det finns betydande regionala skillnader mellan antal ärenden där assistansersättning nybeviljas m.m. Dessa skillnader kan inte till fullo förklaras med förhållandena i befolkningen. Därför bör beviljanden av assistansersättning ske på en centraliserad plats inom Försäkringskassan.

LSS-reformen

1994 kom LSS-reformen som har inneburit ökad frihet och självbestämmande för en grupp personer med stora funktionsnedsättningar, inte minst genom insatsen personlig assistans och de förbättrade levnadsvillkor som den har möjliggjort. Därför är det förödande att se hur den har utnyttjats genom ekonomisk brottslighet.

Författare:Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace