Barn och unga på LSS-boende

Nu finns det föreskrifter för att förbättra för barn och unga som inte kan bo hemma trots stödinsatser. Samhället har ett stort ansvar att se till att dessa barn får en bra uppväxt och goda levnadsförhållanden.

Socialstyrelsen har tagit fram dessa föreskrifter för att förbättra uppväxten för alla funktionshindrade barn och unga som inte kan bo hemma. Genom föreskrifterna hoppas man kunna underlätta för verksamheterna att följa lagen. Föreskrifterna tar upp bostadens utformning, personalens kompetens, bemanning på boendet m.m.

Vem är berörd?

De flesta av barnen som bor i bostad med särskild service har en utvecklingsstörning eller autism. I LSS, Lagen om stöd och service, står att bostaden skall vara så lik en hemmiljö som möjligt. Cirka 1300 barn och ungdomar i Sverige bor i LSS-boende.

Handbok

Socialstyrelsen har även gett ut en handbok för att kommuner och olika verksamheter skall ges möjlighet att ge barnen och deras föräldrar bästa möjliga stöd och service.

Handboken går att ladda ner på Socialstyrelsens hemsida http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012juli/nyhandbokomstodtillbarnochunga

/ Carina Stenkilsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace