Bättre sjukskrivningsprocess

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har kommit överens om att fortsätta arbetet med att förbättra sjukskrivningsprocessen och att ge fler personer möjlighet till rehabilitering. Två miljarder kronor kommer att satsas under 2012.

Läkare visar en patient hur en ryggrad skall se utI december 2011 gjordes två överenskommelser mellan regeringen och SKL för att förbättra för den enskilde individen när det gäller sjukskrivningsprocessen och rehabiliteringen.

Sjukskrivningsprocessen

Den ena av överenskommelserna gäller sjukskrivningsprocessen. Den handlar bl.a. om att förbättra läkarintygen så att dessa får högre kvalitet. Läkarintygen är viktiga för att kunna fatta rätt beslut om sjukskrivning. Det är speciellt viktigt då beslutet från Försäkringskassan enbart grundas på det senaste läkarintyget och inte på patientens historik. Det krävs även en kompetenshöjning inom läkarkåren beträffande försäkringsmedicin. De måste tänka på vad Försäkringskassan vill kunna läsa ut ur intyget och hur de ser på olika bedömningar.

I vissa fall kräver Försäkringskassan fördjupad beskrivning av sjukdomens konsekvenser, för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet. Detta kan t.ex. gälla utredningar som kräver flera kompetensområden inom hälso- och sjukvården. Landstingen ska då inom föreskriven tid bistå Försäkringskassan i sådana försäkringsärenden.

Patienten skall få hjälp utifrån det medicinska utlåtandet

Den andra delen av överenskommelsen gäller rehabiliteringsgarantin. Målet är att få fler personer tillbaka till arbete och att förebygga lång sjukskrivning. En viktig del är att se till att personen i fråga får den medicinska behandling eller rehabilitering, som behövs för att öka livskvaliteten och arbetsförmågan. Landstingen skall se till att patienten får tillgång till kognitiv beteendeterapi, KBT, eller Multimodal rehabilitering, MMR. Syftet är att patienten efter ett medicinskt utlåtande skall få hjälp att öka sin livskvalitet och inte glömmas bort i en pärm, tills det är dags för ett nytt utlåtande. Om det egna landstinget inte kan erbjuda denna rehabilitering skall patienten erbjudas vård i annat landsting då rehabiliteringsgarantin omfattas av vårdgarantin.

Författare Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace