Bättre stöd till anhöriga

Den 1 juli 2009 trädde bestämmelsen i kraft, om att kommunen skall erbjuda hjälp och stöd när anhörig vårdar en närstående som har fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. I Socialstyrelsens lägesrapport ”Stöd till personer som vårdar och stödjer närstående” framgår att stödet behöver utvecklas och samarbetet mellan socialtjänst och primärvård behöver stärkas.

En person som hjälper en annan ut ur en bil till rullstolen.Den 1 juli 2009 infördes en ny bestämmelse i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen. ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, är äldre eller som har funktionshinder”.

Olika stöd

Stödet till anhöriga är utvecklat inom äldreomsorgen vilket betyder att stödet har sina rötter inom vård och omsorg om äldre. Arbetet med att stödja anhöriga till långvarigt sjuka eller yngre med funktionsnedsättning är inte integrerat inom socialtjänstens verksamheter på samma vis.Anhöriga till personer med funktionsnedsättning har oftast helt andra livsvillkor än anhöriga till äldre och därför behöver de annan form av stöd och hjälp. Socialstyrelsen konstaterar vidare i sin rapport att kommunerna inte har prioriterat att utveckla detta stöd.

Vem får hjälp

Möjligheten till att få hjälp beror på situationen och vilka insatser som kommunen erbjuder. Kommunen är alltid skyldig att utreda om man är berättigad till hjälp. I dag saknas statistik över hur många som får behovsprövade insatser, respektive serviceinsatser till stöd. Den som får avslag av en handläggare i sin kommun kan överklaga beslutet till domstol.

Sjukvård och anhörigstöd

Sjukvården är inte enligt lag skyldig att stödja anhöriga. Socialtjänsten är dock beroende av att sjukvården är intresserad av att samverka inom anhörigfrågor. Därför måste det utvecklas ett samarbete mellan landstinget och kommunerna, men även samarbete mellan socialtjänsten och primärvården.Läs mer om anhörigstöd på http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2010/2010-4-9 (öppnas i nytt fönster) 

Författare:Carina S


Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace