Bättring behövs

Bara 31 av 290 kommuner har inventerat sitt bostadsbestånd från ett tillgänglighetsperspektiv. Boverket har även påbörjat arbetet med Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (HIN) 3, som skall göra föreskriften HIN2 tydligare. Boverket redovisar detta i sin rapport till staten, kring arbetet med funktionshinderpolitiken.

Boverket har i uppdrag att varje år redovisa sitt arbete inom ramen för ”En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016”. Detta är en av de centrala delarna i funktionshinderpolitiken. I denna första rapport redovisar Boverket hur arbetet fortskrider. 

Bild på taktila plattor vid ett övergångställe men det är mycket dåligt gjortSamverkan

Boverkets interna grupp för funktionshinderfrågor har haft samråd med Sveriges kommuner och landsting, funktionshinderorganisationer samt länsstyrelserna. Under 2011 har största delen kring samrådet rört strategin för funktionshinderpolitiken, myndigheternas delmål samt införandet av nya plan och bygglagen. Boverket har även startat en webbsida “PBL kunskapsbanken”

Kommunerna måste bli bättre

Boverket ser stora brister när det gäller kommunernas efterlevande och tillämpning av reglerna om enkelt avhjälpta hinder. Inventeringen av kommunala flerbostadshus i kommunerna måste bli betydligt bättre. I en enkät som gick ut 2010/2011 framgår att endast 31 av 290 kommuner har inventerat sitt bostadsbestånd från ett tillgänglighetsperspektiv. 

Varje kommun skall ha en översiktsplan som skall prövas varje mandatperiod och från denna gör kommunen sin detaljplan. Detaljplanen är sedan juridiskt bindande. Därför är det av stor vikt att tillgänglighetsperspektivet kommer in redan i översiktsplanen, så att det kan påverka detaljplanerna. Boverket kommer att analysera översiktsplanarkivet och ta fram statistik över hur det ser ut. I rapporten påpekas även brister i hur kommunerna använder och hanterar bostadsanpassningsbidraget. 

Åtgärder

Boverket har börjat arbetet med HIN 3, som skall göra föreskrifterna om enkelt avhjälpta hinder ännu tydligare. Boverket skall även följa upp hur bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder efterlevs, samt ge förslag på informationsinsatser om detta behövs.Boverket skall ta fram en tillsynsvägledning som skall ge kommunerna råd om hur tillsynen och besluten om tillgänglighet, och enkelt avhjälpta hinder bör gå tillväga. Det är en viktig fråga, eftersom byggnaders tillgänglighet skall prövas redan vid bygglovet.En av åtgärderna för att kommunerna skall handlägga bostadsanpassningsbidraget bättre har varit att ta fram en handbok. Boverket hoppas att beslut och krav skall bli mer enhetligt över landet. Det saknas även specifika handläggningsföreskrifter till lagen om bostadsanpassningsbidraget. I detta ärende avser Boverket att utreda hur dessa skulle kunna se ut.

Författare: Carina S

Ladda ner rapporten på www.boverket.se (öppnas i nytt fönster)

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace