Beslutsoförmögnas rätt till självbestämmande

En utredning skall lämna förslag till reglering avseende personer som är beslutsoförmögna och på så sätt saknar helt eller delvis förmåga att se sitt eget bästa. Inom hälso- och sjukvården och tandvården gör lagarna att goda män inte kan hjälpa till i dessa situationer.

Respekt för varje människas integritet och självbestämmande är utgångspunkten vid all hälso- och sjukvård, tandvård och övriga välfärdstjänster. Individers förmåga och förutsättningar för självbestämmande kan variera över tiden och i vissa fal vara begränsad eller helt nedsatt.läkare som skriver i ett papper
Personer med nedsatt beslutsförmåga kan ställa sig ovilliga till hjälpinsatser, då de inte själva kan se sitt eget behov och sitt eget bästa.

De lagar som styr hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten samt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, förutsätter att individen själv har förmåga att vara delaktig, ta initiativ och ge uttryck för självbestämmande.

Dilemmat löses för tillfället genom en praxis inom hälso- och sjukvården där företrädare för verksamheten samt patientens anhöriga fattar beslut om den enskildes förmodade vilja.

God man

För de personer som saknar eller har nedsatt förmåga att hantera sina egna angelägenheter kan en god man eller förvaltare ordnas enligt 11 kap föräldrabalken. Men med de lagar som styr hälso- och sjukvården (HSL) och tandvården går det sällan att få hjälp av god man eller förvaltare i dessa beslut.

Ett annat dilemma är att i Sverige i dag saknar många beslutsoförmögna god man eller förvaltare.

Utredningen

Genom denna utredning, som skall vara klar senast den 14 april 2014, vill regeringen få en enkel reglering för de individer som helt eller delvis saknar förmåga att vara delaktiga och självbestämmande.Syftet är att säkerställa att dessa personer får den vård och tandvård som behövs för deras hälsa och att deras levnadsförhållanden ska förbättras, utan att medge tvångsvård.

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace