Brister i dokumentation vid utskrivning

En vanlig orsak till vårdskada är brister i kommunikationen vid övergång mellan vårdgivare. Senast samma dag som patienten skrivs ut från den slutna vården skall information om patientens behov av hälso-och sjukvård samt socialtjänst överföras från den slutna vården till berörda enheter inom den öppna vården och socialtjänsten. 

God utskriftsinformation skall innehålla uppdaterad läkemedelslista, information om förändringar i denna som skett under vårdtiden, men även specifik information om patienten som är anpassad efter individens behov och förutsättningar. Läkemedelsenheten ska med stöd från Läkemedelsrådet i Skåne ge stöd åt förvaltningarna och utveckla arbetet med utskrivningsinformation. Förvaltningarna har tydligt uppdrag att implementera riktlinjerna kring patientdokumentation och det betonas extra i förvaltningarnas uppdrag för 2014. 

Granskning

Region Skåne har granskat den slutna vården beträffande hur de har arbetat med att överföra information från hälso- och sjukvården till den öppna vården och socialtjänsten. Revisionen som har granskat anser inte att utlämningen av dokumentation till patienten vid utskrivning fungerar som den borde i Region Skåne. Regionen har utarbetat enkla och tydliga riktlinjer samt en exempelmall för utskrivningsrutiner som ska underlätta det lokala arbetet i samband med utskrivning. I dag är det endast 58 % av verksamheterna som använder mallen.


Vad reglerar dokumentation till patienten vid utskrivning? 

Informationen regleras av nationella lagar och författningar: Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), Samverkan vid in och utskrivning av patienter i sluten vård (SOSFS 2005:27) samt Läkemedelshantering i hälso- och sjukvården (SOSFS 2012:9). Även Koncernkontoret i Region Skåne har gett ut riktlinjer för hur informationsöverföringen till patienten vid utskrivning ska hanteras inom regionen.

Region Skåne har även en överenskommelse med Kommunförbundet Skåne om rutiner för samordnad vårdplanering. Enligt dessa rutiner ska slutenvården samma dag som patienten skrivs ut överföra information till berörda enheter om patientens fortsatta behov av hälso-och sjukvård samt socialtjänst. 

Exempel på information som lämnas med patienten eller skickas till nästa vårdnivå:

Separat läkemedelslista

Sårjournal till sjuksköterska i öppenvård

Omvårdnadsepikris -gäller främst patienter som skrivs ut till särskilt boende

Remiss till primärvård eller specialistmottagning -gäller patienter som följs upp på annan vårdnivå

Vårdplan efter riskbedömning -gäller främst patienter som skrivs ut till särskilt boende

Läs mer på http://www.skane.se/sv/Demokrati/Sammantraden/Vardproduktionsberedningen/Dagordning/Vardproduktionsutskottet-beredningen-dagordning-2013-10-28/

/Carina

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace