Brister i journalföringen inom tandvården

Socialstyrelsen, Försäkringskassan samt Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, konstaterar att det finns ett behov av förbättringar avseende journalföringen inom tandvården. Brister i journaldokumentationen leder till minskad patientsäkerhet.

Enligt 3 kap 2 § patientdatalagen (2008:355) skall patientjournal föras för att bidra till en säker och god vård. Journalen utgör underlag för uppföljning, tillsyn och rättsliga krav, forskning, samt för tandvården även underlag för efterhandskontroll av utbetald tandvårdsersättning. 

Bild av en neder käke gjord i plastResultat

Resultatet av samverkansprojektet avseende journalföring inom tandvården visade att av de granskade journalerna var 89 procent förda i olika datorjournalsystem och 11 procent var pappersjournaler.Femtioåtta procent av journalerna innehöll en behandlingsplan i de fall en sådan borde vara aktuell och endast i 40 procent av journalerna var behandlingshistoriken nertecknad. Märkningen av röntgenbilder och fotografier var mycket dålig, röntgenbilder och foton är viktiga för att följa sjukdomsutveckling, läkning, m.m.


Myndigheterna

I samverkansprojektet avseende journalföring inom tandvården ingick tre olika myndigheter

  • Socialstyrelsen som utövar tillsyn av tandvården.
  • Försäkringskassans som har till uppgift att betala ut tandvårdsersättning till vårdgivaren efter utförd vård. I detta arbete ingår även kontinuerliga efterhandskontroller som grundas på inkommen journaldokumentation.
  • Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket, TLV, som beslutar om vilka tandvårdsbehandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet och föreskriver om ersättningsberättigande tandvårdsåtgärder.

Läs rapporten på http://www.socialstyrelsen.se/publikationer 2012/2012-5-5 (öppnas i nytt fönster)

/ Carina Stenkilsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace