Bristfällig information

Öppna jämförelser har genomförts av Socialstyrelsen mellan november 2010 och februari 2011. De jämför kommunernas stöd till personer med funktionsnedsättning. I år ligger tyngdpunkten främst på socialtjänstens förutsättningar att ge stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning och granskning av kommunernas webbplatser. 

Vilka metoder används för ökat brukarinflytande och hur ligger ert län till beträffande tillgängligheten på webbplatsen? Det är något som du kan få svar på i undersökningen. Jämförelsen innehåller uppgifter om insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning, boendestandard enligt socialtjänstlagen och kostnadsmått. 

En bok som ligger uppslagen. Den ser tom ut på innehåll i bakgrunden ser man att någon sitter där.

Brukarinflytande

I jämförelsen lyfts olika arbetsformer/metoder fram för brukarinflytande och brukarundersökningar. Närmare två tredjedelar av kommunerna har inga arbetsformer eller metoder för brukarinflytande, däremot har 82 procent av kommunerna i Skåne inrättat ett kommunalt handikappråd/brukarråd. 74 procent av Skånes kommuner har skriftliga rutiner för att upprätta en individuell plan för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Granskning av webben

Under juli 2011 genomfördes en webbgranskning av samtliga kommuners hemsidor samt stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. I enkäten ställdes sex frågor som är gemensamt utformade för socialtjänstens verksamhetsområden och sex frågor som är specifika för funktionshinderområdet. Granskningen utfördes av tre oberoende personer.

Resultatet visar att de flesta kommuners webbsidor har information om insatser och kontaktinformation. Information i alternativa format finns endast i begränsad omfattning på kommunernas webbplatser. Mindre än hälften av kommunerna har uppläst information och mindre än var tredje kommun har information på lättläst svenska. Enbart 5 procent av kommunerna i Skåne har teckenspråk på hemsidan och 57 procent har talad information.

Tillvägagångssätt

Enkätundersökningen genomfördes mellan november 2010 och februari 2011 och den belyser framförallt förhållanden i kommunerna för år 2010. Enkäten skickades till samtliga kommuner och stadsdelar och 297 svar kom in. Det motsvarar en svarsfrekvens på knappt 93 procent.

Webbgranskningens resultat för 2011 går inte att jämföra direkt med föregående års resultat beroende på att man har ändrat i granskningsfrågorna och ändrat metod för genomförandet. Nästa jämförande undersökning kommer 2012 och den kommer att handla om det stöd som kommunerna ger enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 

Författare:Carina Stenkilsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace