De åtta millenniemålen

I rapporten Millenniemålens bortglömda barn tas rätten till utbildning för barn med funktionsnedsättning upp. Den glädjande statistik som FN-organet Unesco rapporterar om utesluter barn med funktionsnedsättningar.

År 2000 enades världens länder om de åtta millenniemålen. De handlar om åtta mätbara mål som skall vara uppnådda 2015. Målen handlar i stort om att förbättra livet för världens fattiga.
I ett av målen står skrivet att alla barn ska få gå i grundskolan. I rapporten Millenniemålens bortglömda barn tar författarna upp att den statistik som tas fram som visar att 90 % av barnen går i skolan, omfattar inte personer/barn i utvecklingsländer med funktionsnedsättning.

FN:s konvention

Orsaken till att många av dessa barn inte får gå i skolan beror på fattigdom, fördomar och bristande tillgänglighet. Trots detta har 125 länder ratificerat FN: s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Konsekvenser

När funktionsnedsatta barn utestängs från skolan blir priset högt. I länder med enorma utmaningar som svält och naturkatastrofer m.m. bidrar bristen på utbildning till ännu sämre förhållanden för befolkningen. När länder slutar utbilda människor mister de sin möjlighet att delta i samhällsutvecklingen och möjligheten till att få arbete och därigenom försörja sig.För att det ska bli bättre för funktionshindrade i dessa länder krävs att det finns funktionshinderorganisationer som kan förmedla kunskap. 

I rapporten kan man ta del av olika exempel tagna från verkligheten. Det blev t.ex.inskrivet i Rwandas grundlag 2003 att alla barn har rätt till utbildning och att diskriminering av funktionsnedsatta är förbjuden.Rapporten är framtagen av My Right, som är en paraplyorganisation för internationellt utvecklingsarbete.

/Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace