Debatt: Hur ska vi mäta kvalitet i primärvården?

Publicerad 2012-04-25 på Praktikertjänst

Låt riksgemensammamått ge debatt i rätt frågor skriver Dagens Medicin, 2012-04-25, som rubrik på Praktikertjänst, Miljöpartiet och HSO i Skånes gemensamma debattartikel.

I dag utvecklar flera landsting egna system för hur kvaliteten i vården ska följas upp, utan att lära och integrera med andra. Det finns många olika mätindikatorer men liten jämförbarhet mellan landstingen vilket gör det svårt att följa upp och mäta kvaliteten i vården på nationell nivå, skriver Anders Åkesson, mp, Regionsråd i Region Skåne och Lars Gustavsson, Länsombudsman Handikapporganisationernas samarbetsorgan, HSO Skåne tillsammans med Praktikertjänst. 

Samhällsdebatten handlar allt mer om kvalitet på vården. Trots detta ägnas inte tillräcklig kraft åt att utveckla ersättningsmodeller för att stärka kvalitet i vården. Det är väsentligt för utvecklingen av primärvården i landet att fokus sätts på hur kvalitet följs upp och hur den ersätts i primärvårdens olika vårdval. Det finns fortfarande mycket kvar att göra i Region Skåne i att hitta ännu bättre modeller för styra mot kvalitet, men Region Skåne är på god väg. Flera exempel finns på detta, till exempel inom demens och läkemedelsområdet.

Det är viktigt att primärvårdens system stärks avseende uppföljning av kvalitet i hela landet. När landstingen har egna definitioner av kvalitet är det inte lätt för politiker, patienter eller professionen att följa upp och jämföra. Utformandet av någon typ av nationella kvalitetsindikatorer är en möjlig utveckling för att nå högre kvalitet i primärvården i hela landet.

Antalet kvalitetsmått i landstingen som är kopplat till ersättning varierar mellan 2 upp till 40 stycken. På vilket sätt man ersätter skiljer sig också åt; från fast ersättning för måluppfyllelse, olika ersättningar för grader i måluppfyllelsen till beräkning av kvalitetspoäng. Vi behöver också diskutera vad vi ska mäta, till vilken nytta och hur vi med kvalitetsmätningen kan göra vården än bättre för patienten. Det är därför viktigt att kvalitetsmåtten verkligen speglar behov av patienternas syn på vårdkvalitet.

När frågan om privat eller offentlig vård, vinst eller inte blir den som dominerar i debatten tappas ibland den viktiga frågan bort kring kvalitetsutvecklingen inom vården, hur den ersätts och följs upp.

Vi ser att det finns flera områden som kan förbättras. Viktigast är att vi får ett system för uppföljning inom primärvården över hela landet. Med gemensam definition ökar kvaliteten i och jämförbarheten i uppföljning av vårdgivare, både för beslutsfattare och för patienter.

Att förbättra uppföljningen av alla vårdgivares verksamhet är angeläget för hela branschen så att diskussionen kommer att handla om rätt saker. Vi önskar diskussion om säkerhet i vården och uppföljning av gemensamma kvalitetsmål. På detta sätt bygger vi tillit mellan oss som utför vård och allmänheten som finansierar vården via skatten.

Anders Åkesson 
Regionråd i Region Skåne 
Miljöpartiet

Lars Gustavsson 
Länsombudsman 
Handikapporganisationernas samarbetsorgan, HSO Skåne

Björn Zackrisson 
Affärsområdeschef 
Praktikertjänst Hälso- och sjukvård

Hans Dahlgren 
Marknads- och affärsutvecklingschef 
Praktikertjänst Hälso- och sjukvård 

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace

Relaterad information