Det går för långsamt

Handisams lägesbedömning för 2013 visar att om de strategiska myndigheterna ska hinna uppfylla sina delmål till 2016 måste de öka takten. Detta gäller även kommuner, regioner och landsting.

Regeringen presenterade den 16 juni 2011 en strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken i Sverige 2011-2016. Som en del i genomförandet av strategin har Handisam tagit fram denna lägesrapport. Den speglar hur de strategiska myndigheterna arbetar med att uppfylla sina delmål.

De 22 strategiska myndigheterna har ett utpekat ansvar. De ska genomföra funktionshinderspolitiken inom sina politikområden. Myndigheterna har beslutat om egna delmål som är godkända av regeringen. Det är utifrån dessa delmål som Handisam har byggt sin rapport.

Krävs prioritering

Handisam pekar ut tre områden som måste prioriteras. Det är utbildning, arbetsmarknad och tillgänglighet. Handisam anser att ökade insatser och en tydligare styrning krävs för en snabbare och bättre samhällsutveckling. Inom alla områden som Handisam har undersökt, har personer med funktionsnedsättning sämre förutsättningar och betydligt mindre delaktighet jämfört med övrig befolkning. 

Här är några reflektioner som är tagna ur rapporten

Bild öder havet tagen i Falsterbo

  • En av fem kulturinstitutioner eller färre, som får bidrag från staten, har verksamhet i lokaler där alla enkelt avhjälpta hinder är åtgärdade.
  • Inom rättsväsendet känner många domare inte till FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning. Hälften vet inte vilka stöd personer med funktionsnedsättning har rätt till under en rättegång.
  • Mer än två tredjedelar av de granskade skolorna fick under 2012 kritik när det gäller arbetet med särskilt stöd.
  • Endast 
8 procent av alla kommuner anger att det finns rutiner för hur handläggare ska utreda anhörigas situation och behov av stöd.
  • I 4 procent av kommunerna är alla kommunala lekplatser tillgängliga för barn med funktionsnedsättning.

Handisam ser ljust på framtiden

De strategiska myndigheterna har blivit bättre på att mäta sina delmål sedan förra mätningen 2012. Samrådet med funktionshinderrörelsen har också ökat under det senaste året och Handisam själva väljer också att se ljust på framtiden.

Vi från funktionshinderrörelsen hoppas att rapporten ger både morötter och piskor så att arbetet får luft under vingarna.

Länk till Handisams rapport "Hur är läget 2013"(öppnas i nytt fönster)

/Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace