En brukarorienterad tolktjänst?

I tolktjänstutredningen ger man förslag på nytt regelverk och belyser för- och nackdelar med en huvudman för tolktjänsten. Utredningen tar upp de svenska och internationella lagar som gäller för hörselskadade i Sverige. Det beskrivs också hur tolktjänsten fungerar i de andra nordiska länderna.

tolk som arbetar under en konferensTolktjänstutredningen är nu klar. Målsättningen med utredningen har varit att hitta modeller för en brukarorienterad tolktjänst. Utredningen har arbetat sedan september 2010. Greger Bååth, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten, har varit särskild utredare under hela utredningen. Utredningen har kartlagt och analyserat hur nuvarande reglering, finansiering, organisering och tillsyn av tolktjänst till barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet fungerar inom olika samhällsområden. I dag finns ca 6200 tolkanvändare i Sverige.

Tolktjänstmyndighet

I dag vilar ansvaret för att anlita och finansiera tolktjänst på så många olika myndigheter och huvudmän och styrs av så många olika regelverk, att det enligt utredningen begränsar möjligheten att erbjuda en resurseffektiv tolktjänst av hög kvalitet.I utredningen vill man att en ny statlig myndighet bildas. Tolktjänstmyndighetens huvuduppgift ska vara att förmedla och utföra tolktjänst. Myndigheten ska även ansvara för tillhandahållande av förmedlingstjänsterna bildtelefoni.net, texttelefoni.se och Teletal samt för distanstolkning. Till myndigheten ska även knytas ett tolktjänstråd med representanter för organisationer som företräder tolkanvändare. 

Lagar och regler

Målet har varit att hitta ett lätt och förutsägbart regelverk. Utredningen föreslår en skyldighetslag att erbjuda tolkning inom vissa samhällsområden. Utredningen föreslår ändringar i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). I dag sker olika bedömningar av bestämmelserna för tolkning, vilket innebär att det inte är jämlikt inom riket. 
En ny tolktjänstmyndighet bör inleda sin verksamhet senast den 1 januari 2014 enligt utredningen.

Författare:Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace