Enklare myndighetsstruktur

I utredningen Gör det enklare! analyseras hur vården ska minska ohälsan och skapa en jämlik vård. Utredningen föreslår att tio myndigheter ska läggas ner och ersättas med fyra. Dessutom vill man slå ihop Hälso- och sjukvårdslagen med Socialtjänstlagen.

Regeringen beslutade den 27 januari 2011 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över de statliga delarna av vård- och omsorgssystemet. Utredningen, Gör det enklare! (SOU 2012:33), har överlämnats till regeringen.

Skillnader i service och kvalitet blir allt synligare inom vård och omsorg. Patienter, brukare och närstående ställer högre krav på information om och inflytande över sin egen vård och omsorg. De patient- och brukargrupper som behöver mest vård och omsorg, måste få samlade insatser som anpassas till deras förutsättningar. I utredningen vill man ha ett mer nationellt samarbete och på så vis främja en mer jämställd hälso- och sjukvård över landet.

Ny myndighetsstruktur

Utredningen föreslår en ny myndighetsstruktur som skall bestå av fyra olika myndigheter. Det är en kunskapsmyndighet, en inspektionsmyndighet, en infrastrukturmyndighet som ska ta hand om kommunikation och IT samt en myndighet för välfärdsstrategi som ska följa den övergripande utvecklingen av hälsa, funktionshinder samt vård- och omsorgsfrågor. 

Myndigheter som föreslås avvecklas

De myndigheter som föreslås bli avvecklade är: Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Statens folkhälsoinstitut, Smittskyddsinstitutet, Myndigheten för Vårdanalys, Statens medicinsk–etiska råd, Handisam och Myndigheten för internationella adoptionsfrågor. Dessutom föreslås en avveckling av Hjälpmedelsinstitutet och Apotekens Service AB.

Samlad lagstiftning

Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen är ramlagar, med övergripande mål för vården och omsorgen. Med utgångspunkt från dessa ska huvudmännen, kommuner och landsting, utforma insatserna efter lokala och regionala behov. I Hälso- och sjukvårdslagen anges vad sjukvårdshuvudmännen är skyldiga att erbjuda befolkningen. I Socialtjänstlagen anges både rättigheter, skyldigheter och mål för verksamheten. I utredningen har man analyserat möjligheten till en gemensam och samlad lagstiftning för att underlätta för alla brukare och patienter som är i behov av båda insatserna och därmed lagarna.

Författare:Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace