Ett steg i rätt riktning

Det första mötet mellan EU och EDF har ägt rum sedan EU skrev på FN:s konvention om rättigheter för funktionshindrade. Ledarna för EU:s institutioner mötte det europeiska handikappforumet för att diskutera frågor som rör 80 miljoner människor med funktionsnedsättningar i EU.

Representanter för funktionsnedsatta från hela Europa träffades i Bryssel den 6 december. Detta blev en historisk dag då det är första gången då alla ledare för EU:s institutioner träffades i det europeiska handikappforumet, EDF. Yannis Vardakastanis som är ordförande i European Disability Forum deltog på mötet. 

EU:s flagga

Ny strategi

EU:s funktionshinderstrategi som har lagts fast har stora ambitioner för de kommande tio åren. Strategins vision är att skapa ett Europa fritt från barriärer för människor med funktionsnedsättningar senast år 2020. Jezy Buzek från Europaparlamentet poängterade att åtgärder för utsatta grupper bör öka i kristider, eftersom de är de första som drabbas då. Materiella och immateriella hinder måste elimineras.

Funktionshindrade i EU

I dag finns det uppskattningsvis 80 miljoner invånare med funktionsnedsättningar i Europa. Var sjätte invånare i EU eller var tredje person som är över 75 år, uppger att de har någon form av funktionsnedsättning som utgör ett hinder. Antalet kommer att öka då Europas befolkning blir äldre och äldre. En studie gjord av Institute of the Blind visar att om man tillgängliggör samhället kan detta bidra till stora vinster. Studien visar att om Tyskland tillgängliggjorde service och olika anläggningar, skulle detta öka resandet bland funktionshindrade i Tyskland. Detta skulle medföra en ökning av omsättningen i den tyska turistindustrin med mellan ca 620 miljoner och 1,9 miljarder euro.

Ny lag

Nästa år under hösten kommer kommissionen att presentera en lag för tillgänglighet under ledning av vice ordförande Viviane Reding. Man vill genom denna lag säkerställa att funktionsnedsatta får samma tillgång till den fysiska miljön, färdmedel, informations- och kommunikationstjänster. Tillgänglighet är en viktig punkt då det är en förutsättning för att uppfylla FN-konventionen, EU:s fördrag och Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Författare:Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace