Fler personer i arbete

FunkA-utredningen har i dagarna lämnat sitt betänkande Sänkta trösklar – högt i tak. Man vill reducera de stödformer som finns i dag från fem till två. De arbetsgivare som anställer med lönestöd skall även få betalt för andra kostnader än lönen.

Nio procent av befolkningen i åldern 16 till 64 år uppger att de har en funktionsnedsättning som ger nedsatt arbetsförmåga. Nästan hälften av dem står helt utanför arbetsmarknaden. 

Personer med funktionsnedsättning har de längsta inskrivningstiderna på Arbetsförmedlingen. Det kan ofta ta upp till 8- 9 månader, innan Arbetsförmedlingen förstår att personen har en funktionsnedsättning och då har rätt till särskilda insatser. Detta är lite av den problematik som tas upp i FunkA-utredningens betänkande Sänkta trösklar - högt i tak.

En man som kliver upp för en gigantisk tröskel mellan tåg och perrong. Mannen har kryckor i ena handenSvåröverskådligt

Utredningen anser att regelverket för de nuvarande stödformerna är svårt att överblicka. Därför föreslås att det ska finnas två olika lönestöd vid anställning som inordnas under endast två huvudsyften - utveckling respektive trygghet. I dag finns fem olika lönestöd. 

De två nya stödformerna

Lönestöd för utveckling ska användas när man anställer personer som behöver anpassat arbete och olika typer av utvecklingsinsatser. De personer som behöver lönestöd under lång tid ska få lönestöd för trygghet. För unga personer med funktionsnedsättning ska man alltid först prova med en utvecklingsanställning. Med detta vill man att de som idag får lönebidrag ska få samma chans som alla andra att utvecklas på arbetsplatsen. Arbetsförmedlingen beslutar varje år om ca 15 miljarder kronor till subventionerade anställningar. Utredningen vill att en oberoende myndighet ska få i uppgift att utöva tillsyn, för att undvika brister i de underlag som ligger till grund för beslut om lönestöd.

Arbetsgivarnas ersättning

Arbetsgivare ska få ersättning även för andra kostnader än lön. Arbetsgivare som anställer personer med lönestöd för utveckling och lönestöd för trygghet ska få 50 kronor för varje dag och varje anställd. Pengarna ska kallas schabloniserat anordnarbidrag.

Utredningen

FunkA-utredningen (A 2011:03) har i uppdrag från regeringen att lämna ett samlat förslag till hur arbetsmarknadspolitiska insatser bör utformas. Syftet är att på ett effektivt sätt bidra till att personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga ska få och behålla ett arbete. Förslaget som presenterades den 4 maj har fått namnet Sänkta trösklar - högt i tak. Rapporten kommer nu att skickas ut på remiss till bl.a. handikapprörelsen och arbetsmarknadens parter. 

Författare:Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace