Förutsättningar i arbetslivet

Statistiska Centralbyrån har i uppdrag av Arbetsförmedlingen gjort en undersökning år 2012 av situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Syftet har varit att få insikt om villkoren på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning i jämförelse med övriga befolkningen. Resultatet presenteras i rapporten ”Förutsättningar i arbetslivet”.

en special anpassad musI undersökningen anges att en funktionsnedsättning är nedsatt syn eller hörsel, tal- eller röstproblem, rörelsenedsättning, allergi eller psykisk funktionsnedsättning. Det kan även vara diabetes, hjärt- och lungproblem, mag-tarmsjukdom, psoriasis, epilepsi, dyslexi eller liknande. Ungefär 26 % av personerna i undersökningen angav att de har någon funktionsnedsättning. Av dessa uppger cirka 53 % att deras arbetsförmåga är nedsatt. 

Vanligaste funktionsnedsättningen

De vanligaste funktionsnedsättningarna är astma/allergi eller annan överkänslighet, rörelse- och synnedsättning. Bland personer med nedsatt arbetsförmåga är rörelsenedsättning den vanligaste funktionsnedsättningen.

Typ av sysselsättning

När det gäller typ av sysselsättning är det vanligast, både bland personer med funktionsnedsättning och i hela befolkningen, att arbeta som anställd. Men det är en större andel som har sjuk- eller aktivitetsersättning eller är långtidssjukskrivna bland personer med funktionsnedsättning än i övriga befolkningen. I totala befolkningen anger 71 % att de är i arbete. Motsvarande siffra för personer med funktionsnedsättning är 57 % och för personer med nedsatt arbetsförmåga är siffran 44 %. I alla tre grupperna är män oftare i arbete än kvinnor. 

För att få en fungerande arbetssituation kan anpassningar av arbetsförhållandena behövas, som t.ex. anpassat arbetstempo, arbetstid, arbetsuppgifter och hjälpmedel. Ungefär 30 % av personerna med funktionsnedsättning är i behov av en åtgärd medan cirka 70 % är i behov av flera åtgärder. Det är alltså vanligare att vara i behov av flera åtgärder än enbart en. Ett annat område som tas upp i undersökningen är diskriminering, som t.ex. orättvist behandlad vid lönesättning och på osakliga grunder bli nekad en anställning eller bli uppsagd. Personer med funktionsnedsättning upplever oftare än övriga befolkningen att de har blivit diskriminerade och personer med funktionsnedsättning som är i arbete upplever sig bli diskriminerade oftare än de som inte har arbete.

 /Emelie Rydberg

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace