Granskning av patientjournaler

Skador är ett stort problem inom vården. Den hittills största nationella journalgranskningen i Sverige har genomförts under perioden januari-mars 2012.

Granskningen av journalerna ingår i överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om patientsäkerhet. 3 900 journaler från sjukhus i hela Sverige har granskats. Psykiatrisk vård ingår inte i granskningen.

Granskning av journaler

Ett bra sätt att hitta skador är att granska patientjournaler i efterhand. Metoden kallas strukturerad journalgranskning.Ett krav för granskningen var att minst 20 slumpvis utvalda journaler per månad under tre månader skulle granskas vid varje sjukhus. Granskningsteamet bestod av en eller två sjuksköterskor och minst en läkare. De bedömde om en skada hade inträffat och beskrev typ av skada och allvarlighetsgrad. Om granskningsteamet bedömde att skadan skulle ha kunnat undvikas är det en vårdskada. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) definierar en vårdskada som lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom, samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Allvarlig vårdskada är en skada som är bestående och inte ringa, eller har lett till att patienten har fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit.

Resultat av granskningen

tecknad Bild där en man och en kvinna står och granskar papperKönsfördelningen i de granskade journalerna var 53 % kvinnor och 47 % män. Den vanligaste typen av skador, 39,5 %, var vårdrelaterade infektioner. Läkemedelsrelaterade skador uppgick till 12,2 % och kirurgiska skador till 11 %.95 % av alla skador var lindriga, men i många fall krävdes extra sjukhusvård. 5 % av skadorna var allvarliga och bidrog till en permanent skada eller hot för patientens liv. 

Granskning även i framtiden

Även under 2013 och 2014 kommer Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att utbilda granskningsteam. I överenskommelsen med staten om att förbättra patientsäkerheten betonas att ambitionsnivån i granskningarna ska höjas från år till år. Kravet ökar på antalet granskade journaler i överenskommelsen för 2013. Sammanlagt 5 000 journaler kommer att granskas varje kvartal. Förhoppningsvis ger det en bättre analys av skadorna i vården. 
Mer information finns på: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/patientsakerhet/nyhetsarkiv/journalgranskning-2012

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace