HSO Skåne inventerar den fysiska tillgängligheten på skånska vårdcentraler

Under hösten har ett betydande arbete utförts av HSO Skånes tillgänglighetsgrupp med att inventera skånska vårdcentraler. Ett varierande resultat visar att vi har en bit kvar till målet att nå ett samhälle som är tillgängligt för alla.

Inventeringarna av den fysiska tillgängligheten har utförts på vårdcentraler i Klippan, Bjuv, Ängelholm, Höganäs, Helsingborg, Båstad och Malmö. Antalet inventerade vårdcentraler per ort varierar mellan en och tio. Resultatet är varierande och överensstämmer inte alltid med den bild av tillgängligheten som man kan utläsa genom att titta på exempelvis den nationella patientenkäten.Bild på en ramp som gör det möjligt för personer som i den fysiska miljön har ett hinder i form av trappor. Används lyften på bilden för att ta sig till talarstolen.

Bra mottagande

Överlag har våra inventerare fått ett bra mottagande ute på plats. Många av vårdcentralerna har ställt sig mycket positiva till inventeringen då den ger både personal och chefer ett rakt och tydligt besked på huruvida deras verksamhet uppfyller kraven på tillgänglighet. Inventeringen ger dessutom en nystart på debatten internt inom personalen, en mycket viktig sekundär effekt.

Kommunernas ansvar

Anmälan har skickats till respektive kommun som har ansvaret som tillsynsmyndighet samt till Regionservice som i de flesta av fallen står som ägare till lokalerna. HSO Skåne kommer att följa upp respektive anmälan för att se hur förändringsarbetet har utförts.

Tillgänglighet 2.0

Arbetet med att förbättra den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning är av största vikt. Samtidigt bör en diskussion föras, för att på sikt få en bredare syn på tillgängligheten. Full delaktighet i samhället löses inte enbart genom ett tillrättaläggande av den fysiska miljön. Det måste kompletteras med en förändrad grundsyn hos samtliga människor som verkar och interagerar med varandra i samma miljö, för att full tillgänglighet skall kunna uppnås.

/Magnus Thene, Länsombudsman

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace