HSO Skåne lämnar remissvar på Regional Kulturplan för 2013-2015

I slutet av våren kom Region Skånes remissversion av den Regionala Kulturplanen. HSO Skåne har lämnat remissvar på kulturplanen då vi anser att den saknar direkta skrivelser kring hur arbetet med ökad tillgänglighet till kulturen skall fortgå ur ett funktionshinderperspektiv.

I nuvarande version nämns endast tillgänglighet till kulturen ur ett funktionshinderperspektiv i kulturplanens övergripande vision, dessutom lämnas ansvaret för förbättringsarbetet helt över till respektive kulturinstitution och kommun. 

HSO Skånes förslag

Förslaget från HSO Skåne är att arbetet med ökad tillgänglighet till kulturen lyfts upp på en högre nivå och därmed får en separat punkt under den redan befintliga rubriken ”kulturpolitiska prioriteringar”. Genom denna förändring önskar vi få ett tydligare ansvarstagande från Region Skåne samt ökat engagemang i det pågående tillgänglighetsarbetet från kommuner och kulturinstitutioner. 

Ärendets fortsatta gång

Sista datum för yttrande är den 14 september. Samtliga yttranden finns att läsa på Region Skånes hemsida, där även en tidsplan över ärendet finns tillgänglig.

http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Kultur-Skane-samlingsnod/Kultur_Skane/Samverkansmodellen/Skanes-Kulturplan/Regional-kulturplan-2013---2015/

/Magnus Thene
Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace