Hälsan hos funktionsnedsatta barn

Barn och unga med funktionsnedsättning utgör en viktig grupp inom funktionshinderpolitiken. I rapporten ”Hälsa och välfärd bland barn och ungdom i de nordiska länderna” får vi aktuell kunskap om hur barn och unga med funktionsnedsättning lever och mår.

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV) genomförde under 2011 en undersökning om barnsEn liten kille som sitter i en dams knä och läser en bok tillsammans. hälsa. Detta resulterade i rapporten ”Hälsa och välfärd bland barn och ungdom i de nordiska länderna”. Rapporten utkom i juni 2012. Byggstenen i rapporten är de nationella målen god hälsa på lika villkor för hela befolkningen, regeringens proposition 2007/08:110. 

Skillnader

Rapporten visar att det finns skillnader mellan barn med och barn utan funktionsnedsättning inom samtliga undersökta områden: levnadsvillkor, fysisk aktivitet, skola, fritid samt hälsa. Skillnaderna ökar också i jämförelse mellan barn med måttliga eller svåra funktionsnedsättningar och barn med huvudsakligen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

När det gäller levnadsvillkor bor barn med funktionsnedsättning i högre grad än andra barn endast med en av sina föräldrar. Funktionsnedsatta barn mobbas i större utsträckning i skolan och de barn som går i särskola blir lättare socialt isolerade och håller sig för sig själva.

Föräldrarna

Även hälsan hos föräldrar till barn med funktionsnedsättning är sämre. De har oftare en sämre ekonomi och i högre grad psykiska och somatiska besvär (kroppsliga symptom) än föräldrar till friska barn. 

Slutsats

I rapporten dras slutsatsen att såväl barn med funktionsnedsättning som deras föräldrar behöver ytterligare stöd och hälsofrämjande insatser för att samhället ska nå målet om en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Ladda ner rapporten på http://www.fhi.se/Publikationer/Alla-publikationer/Halsa-och-valfard-hos-barn-och-unga-med-funktionsnedsattning/

/Carina Stenkilsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace