Hälso- och sjukvård viktigast

I en enkät som skickats ut till medlemsorganisationer och kommunala HSO visar svaren att hälso- och sjukvård är den viktigaste frågan. Den prioriteras av 54 %, på andra plats kommer tillgängligheten som 22 % tycker är viktig. Socialtjänst och LSS prioriteras av 9 % och arbetsmarknadsfrågorna av 4 %.

Inom hälso- och sjukvården är det specialistvården som är viktigast, följd av den medicinska rehabiliteringen.

Samverkan viktigast

Hela 69 % tycker att samverkan med Region Skåne och olika samhällsmyndigheter är mycket viktig och ytterligare 28 % ser det som angeläget. Detta följs ganska tätt av våra utvecklingsprojekt och vår information som inte ses som riktigt lika viktigt men som angelägna verksamheter.

Diagram över svaret på hemsidan 119 st tycker den är viktig och 58 personer tycker den är mycket viktigTryckt information leder

Det finns fortfarande ett litet övertag för den tryckta informationen i form av HSO Skåne, framför vår hemsida, när det gäller hur viktiga läsarna ser dem som. Den tryckta informationen leder med några procentenheter. Drygt hälften av korrespondenterna tittar på hemsidan någon gång per månad eller oftare och fyrtio procent hittar många givande och intressanta artiklar på den.


Ligger ganska rätt

I stora delar kan vi säga att verksamheten ligger ganska rätt i förhållande till vad enkäten visar. Vi har idag inte en samverkansorganisation som svarar upp till den vikt som våra medlemmar lägger på denna verksamhet, men det finns politiska beslut i regionfullmäktige som stöder en sådan. Vårdens förvaltningar har inte levt upp till beslutet ännu.

Diagram över arbetsområde som är viktigast och nästan 120 personer har svarat hälso- och sjukvård

Vad saknas?

Flera korrespondenter framför åsikten att HSO Skåne har arbetat för mycket med tillgänglighetsfrågor och för lite med andra frågor. Svaren ger emellertid få konkreta förslag till vad som saknas. Från styrelse och kansli kan vi se att vi kanske borde arbeta mer även med vissa andra frågor, men vi har avvaktat dels på grund av att samverkansorganisationen med sjukvården ännu inte har kommit igång. En annan orsak är att vi delvis har anslutit till den nationella agendan i handlingsplan och strategier, där mycket handlar om tillgänglighet. Det gäller naturligtvis inte enbart den fysiska tillgängligheten.

Bredda verksamheten

Från styrelse och kansli ser vi skäl att bredda verksamheten något, i takt med att vi får fram den nya samverkansorganisationen. Men vi har också ett pedagogiskt problem att påvisa hur de verksamheter som vi bedriver är betydelsefulla för långt fler, än de som själva ser dem som relevanta.Vi tackar alla som har besvarat enkäten. Ni har gett oss bra underlag för diskussion och verksamhetsutveckling.

Enkätsvaren finns i pdf till höger under relaterad information.

Författare: Lars G

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace