Hjälpmedelsinstitutet blir en del av ny myndighet

Socialdepartementet har föreslagit i en promemoria att lägga ner Hjälpmedelsinstitutet samt byta namn på myndigheten Handisam till Myndigheten för delaktighet. Genom denna förändring hoppas man på att effektivisera arbetet för ett tillgängligare samhälle.

I en promemoria föreslås att Hjälpmedelsinstitutets (HI) upplöses och att de nuvarande uppgifter som kan anses vara ett statligt åtagande inordnas i Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam).

HjälpmedelsinstitutetEn person som tränar. Personen har en protes på sitt högra ben.

HI är en ideell förening med staten och Sveriges Kommuner och Landsting som gemensam och enda ägare. HI har i många år varit ledande i utvecklingen av olika hjälpmedelsprodukter. Institutets ändamål är att arbeta för förbättrad livskvalitet för människor med funktionshinder genom att få till en effektiv hjälpmedelsförsörjning samt bidra till ökadtillgänglighet i samhället för funktionshindrade. Dess huvuduppgift är att arbeta med forskning, utveckling, provning och standardisering av hjälpmedel samt information, utbildning och erfarenhetsutbyte. 

Handisam

Myndigheten Handisam ska idag enligt sin instruktion (SFS 2007:1134) samordna arbetet inom det funktionshinderspolitiska området samt ur ett mångfaldsperspektiv främja ett strategiskt och effektivt genomförande av den nationella funktionshinderspolitiken. Handisam grundades den 1 januari 2006.
I premorian föreslås att Handisam bör byta namn till Myndighetenför delaktighet, då de får ett ökat ansvarsområde. Detta för att spegla det samlade uppdraget ochuppgiften att stimulera och utveckla kunskapsbildningen inom området tillgänglighet, funktionsnedsättning och miljö.

Varför förändring

Det främsta skälet till förändringen är att effektivisera arbetet för ett tillgängligaresamhälle. (Tillgänglighet har här en vid innebörd). HI och Handisam är organisationer med delvis överlappande uppdrag. De arbetar båda med bl.a. kartläggningar, uppföljningar och analyser inom funktionshinderområdet. Ansvaret för att tillgodose behovet av hjälpmedel hos personer med funktionsnedsättning är främst en uppgift och ett ansvar för Kommuner och landsting. Därför anses inte HI behövas och lagen (1998:1214) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Hjälpmedelsinstitutet,planeras upphöra att gälla vid utgången av april 2014.

länk till promemorian: http://www.regeringen.se/sb/d/16820/a/219721

/Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace