Hot mot rättssäkerheten

I Socialstyrelsens nya rapport redovisas den granskning som har gjorts av insatser för psykiskt funktionsnedsatta mellan åren 2009 till 2011 med fokus på 2011. Rapporten påvisar stora brister, många kommuner bryter mot lagar och förordningar.

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram denna nationella översyn av kommunernas insatser till personer med psykiska funktionsnedsättningar. Under granskningen har man sammanlagt tittat på 178 kommuner. År 2010 blev Socialstyrelsen ansvarig för tillsynen över socialtjänsten.

Gemensamma ansvaret felar

Kommuner och landsting bryter mot lagar, förordningar och föreskrifter då de inte uppfyller de krav som ställs.Kommuner och landsting skall enligt nya lagbestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen från 2010 ingå samarbete. De ska tillsammans upprätta individuella planer när en patient behöver insatser från olika håll som då både täcker hälso- och sjukvård samt socialtjänsten. Enbart 40 av 100 kommuner har ingått en överenskommelse om samarbete.

Det saknas bostäder

Bostäder med särskild service för målgruppen saknas, detta skall inrättas enligt SoL, socialtjänstlagen och LSS, lagen om särskilt stöd. I granskningen saknade 34 kommuner bostäder med särskild service. Speciellt i mindre kommuner saknas boenden och kommunen väljer då att köpa boende i en annan kommun som kan ligga långt från familj och vänner eller erbjuda utökat boendestöd i egen bostad. 

vatten kran i ett kök

Många kommuner brister i utformningen av boendet, storlek på bostad, utrustning och placering i samhällsmiljön. Det sker även lagliga inskränkningar som t.ex. att kylskåp och vatten stängs av nattetid. Det finns boenden som tar 22 personer trots att allmänna råd och föreskrifter anger att det bör vara 3-5 personer. Allt detta går emot psykiatrireformen som kom 1995. Reformen skulle förändra livet för många människor. Syftet var att öka psykiskt funktionsnedsattas möjlighet att delta i samhället och leva ett liv som andra.

Andra brister

Handläggningen och dokumentationen för personer med psykiska funktionsnedsättningar brister hos kommunerna och det påverkar den enskildes rättssäkerhet. Även här finns föreskrifter och allmänna råd men också bestämmelser i både SoL och LSS.

Författare:Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace