Hur går det i projekt DOA?

Projekt DOA startade 1 februari och har snart varit igång i fem månader. Mycket arbete har hunnits med under denna tid och i följande text finns en beskrivning av hur arbetet går i projektet. 

I början bestod arbetet mycket av inläsning av material och litteratur inom området. Statistik sammanställdes över antalet personer i Skånes kommuner som har sjuk- och aktivitetsersättning och antalet personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen med funktionsnedsättning. Det gjordes även en sammanställning av Skåne kommuners och myndigheters inställning till att rekrytera personer med funktionsnedsättning.

InformationsspridningMan som sitter och arbetar framför en dator

För att sprida information om projekt DOA har ett informationsblad tagits fram och skickats ut till över 400 personer. Projektet har även presenterats vid flertalet tillfällen, t.ex. Brukarpanelen (mötesplats mellan förtroendevalda och brukarrepresentanter i Region Skåne), Habilitering- och hjälpmedelsnämndens, Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans chefskonferens i södra Sverige, tillgänglighetsdag i Klippan och HSO Skånes årsmöte. Projekt DOA har även träffat flera andra projekt som har liknande fokus, d.v.s. arbetar för att personer med funktionsnedsättning ska få arbete. Vi har tagit del av varandras erfarenheter och diskuterat om vi på något sätt kan hjälpa varandra. 

Styrgrupp

Inom projektet har det bildats en styrgrupp som träffas med jämna mellanrum. I styrgruppen sitter representanter från HSO Skåne, Furuboda Arbetsmarknad, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Kontakten med kommuner och myndigheter

Den största delen av tiden i projektet har gått till att kontakta och träffa kommuner och myndigheter i Skåne för att förhoppningsvis få dem till att vilja anställa personer med funktionsnedsättning. De offentliga arbetsgivarna får information om projektet och om vilka stödåtgärder de kan få ta del av om de vill vara med i projektet. Arbetsgivarna informeras även om fördelarna med att ha en person med funktionsnedsättning som medarbetare. I en del fall finns det ett intresse för att anställa personer med funktionsnedsättning och i en del fall finns det hinder som inte gör detta möjligt. Flera myndigheter har påtalat att det vore bra om de fick ett centralt beslut från myndigheten på riksnivå gällande att de ska anställa personer med funktionsnedsättning. Överlag kan man säga att arbetet med att anställa personer med funktionsnedsättning har gått olika långt i olika kommuner och myndigheter. 

Det fortsatta arbetet

Snart tar projekt DOA semester. När arbetet återupptas i augusti kommer fler offentliga verksamheter att kontaktas och framgångsfaktorer och hinder i processen med att anställa personer med funktionsnedsättning kommer att fördjupas. 

/Emelie Rydberg

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace