Ideella sektorn inom vården

Den ideella sektorn har allt mer blivit en aktör på välfärdsmarknaden. Detta kan kopplas ihop med införandet av kundvalssystem för skolor, äldreomsorg och primärvård.

Valfrihetssystemet innebär att även ideella organisationer kan erbjuda offentligfinansierade tjänster. Ny statistik visar att de idéburna organisationerna utför endast en liten del av dessa tjänster inom vård och omsorg.

Författare till rapporten ”Varför är det så få idéburna organisationer i välfärden?” är Mattias Lundbäck, doktor i ekonomi på Ratioinstitutet och Anders Lundberg, medicine kandidat på Karolinska institutet. Rapporten tar upp vilka svårigheter de idéburna organisationerna har när de ska ta sig in på den svenska marknaden inom vård och omsorg. 

En spruta

Offentliga modellen

I Sverige har de ideella organisationerna en mindre marknadsandel än i de flesta andra OECD-länder. Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, Kanada och delar av Östeuropatillämpar det som skulle kunna kallas den offentliga modellen. Sjukvård och äldreomsorg är skattefinansierad och välfärdstjänsterna ska omfatta alla medborgare. I USA får individen själv välja om han/hon ska ha en sjukförsäkring eller inte.

Utförarsidan domineras av offentliga utförare, även om det på senare år har blivit vanligare med en mix av offentliga och privata utförare, med eller utan vinstintresse. Den svenska traditionen, att kommunerna och landstingen organiserar vård och omsorg, trängde inte bara undan privata leverantörer, utan även den ideella sektorn. Att andelen vinstdrivande aktörer är stor i Sverige är mer förknippat med politiska beslut som har fattats de senaste 30 åren skriver författarna i rapporten.

Här dominerar icke vinstdrivande

Bland de länder som har störst andel ideella aktörer inom vård och omsorg dominerar Nederländerna som har ett försäkringsbaserat välfärdssystem. Här bedrivs all akutsjukvård av icke vinstdrivande aktörer. Omsorgen bedrivs till 95 % av icke vinstdrivande aktörer och till 5 % är den statligt finansierad.

Vinstdrivande aktörer sänker kvaliteten och maximerar vinsten när det råder begränsad konkurrens. Därför är det viktigt att den ideella sektorn ger sig ut på marknaden. Författarna skriver också att en icke vinstdrivande aktör strävar efter att maximera nyttan för brukaren och inte efter att maximera vinsten.

Men det får inte glömmas bort att inom ideell verksamhet kan kapital ”låsas in”. Beroende på verksamhetens status kan detta innebära att resurser inte används till det ändamål som ger högst samhällsekonomisk nytta. Därför är en mix bland utförare av vikt.

Rapporten går att ladda ner på tillväxtverkets hemsida följ denna länk http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1846

/Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace