Idéer för utvecklingen!

Förutom det handikappolitiska arbetet och påverkansarbetet, är en av hörnpelarna i HSO Skånes verksamhet att arbeta med olika projekt. Projekten har alla sin utgångspunkt i att man ser ett problemområde eller ett behov. Utifrån det genereras idéer om hur problemet kan angripas och hur man kan arbeta för att förbättra situationen eller möta behoven. 

En lampa som lyser och som är målad på en glasruta. Kan vi hitta ett nytt och unikt grepp eller perspektiv till ett projekt kan vi söka bidrag från t.ex. Allmänna Arvsfonden för att driva projektet.

Idéseminarium

Att se behov och ”spåna” idéer för framtida projekt samt hitta nya infallsvinklar på kända behov, är därför ett viktigt moment. Med anledning av detta samlades sju personer för två dagars idéseminarium. Första dagen ägnades uteslutande till att hitta idéer till nya projekt. Behoven är många, men det var svårt för gruppen att hitta det där unika, som blir ett utvecklingsprojekt som bygger på nya tankesätt. Men ett par kreativa och nytänkande idéer kläcktes och Lars Gustavsson tog dessa med sig för att bearbeta och utveckla mer. 

Idéer för uppsatser

Under den andra dagen var fokus att ”spåna” idéer för uppsatser. Tanken är att många diskussioner och projektidéer skulle må bra av välformulerade och undersökta fakta i ämnet. Om vi kan bistå studenter från Vårdhögskolan, Socialhögskolan och liknande utbildningar med idéer till angelägna ämnen, kan detta förhoppningsvis resultera i kandidat- eller magisteruppsatser. Vinsten blir stor för föreningar eller organisationer som får en ”miniforskning” på ett visst område som berör den egna gruppen. För HSO Skåne kan det vara bakgrundsmaterial till framtida projekt eller politiska diskussioner. 

Lättillgängliga idéer

Tanken är att det på HSO Skånes hemsida skall finnas en sida som handlar om just detta och att ett ökat samarbete etableras med högskolorna, så att tankarna om gemensamt idéutbyte kan ta form. Mer information kommer när vi har kommit så långt att tankarna har blivit verklighet. Håll utkik på www.hsoskane.se

Författare: Malin Björk

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace