Informationsinsatser behövs

Sedan hälso- och sjukvårdslagen ändrades den 1 juli 2010 har patienter som behöver det rätt att få en fast vårdkontakt. Det är mycket få patienter som begär en fast vårdkontakt och kännedomen om lagen är mycket liten hos hälso- och sjukvårdsverksamheterna.

Bild på en hand och ett stetoskop.Hälso- och sjukvårdslagen ändrades den 1 juli 2010. Sedan dess har patienter som behöver det rätt att få en fast vårdkontakt som kan samordna vårdinsatserna och exempelvis sköta kontakter med socialtjänsten och Försäkringskassan. Att de får hjälp med att hålla ihop vården kan vara avgörande för patientens säkerhet och trygghet. 

I dag anses patienten ta större och större ansvar för sin vård. Samhället kräver att ”patienten måste vara frisk för att orka vara sjuk”. För vissa patientgrupper med mycket vårdkontakter kan detta skapa orimliga situationer beträffande hur informerad en patient måste vara. 

Uppföljningen visar att ändringarna i lagen inte är speciellt kända av hälso- och sjukvårdsverksamheterna, professionen eller av patienterna.

Fast vårdkontakt ovanligt

En av de nya bestämmelserna i HSL är 29 a §, som säger att verksamhetschefen ska säkerställa patientens behov och säkerhet. Om det då krävs fast vårdkontakt ska detta tillgodoses eller om patienten själv ber om det.

Socialstyrelsens uppföljning visar att det är ovanligt att patienter själva begär att få en fast kontakt inom vården. Endast 11 av 19 landsting har informerat sin personal om lagändringen och endast 9 landsting har på något sätt informerat allmänheten om rätten till fast vårdkontakt. Detta visar Socialstyrelsens uppföljning. Majoriteten av vårdcentralerna och hälften av de sjukhuskliniker som ingick i undersökningen har aldrig haft en patient som har tilldelats fast vårdkontakt. 

Uppdraget

Socialstyrelsen fick 2011 i uppdrag att följa upp lagändringarna i hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) som började gälla 1 juli 2010. 

/Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace