Kartläggning av levnadsvillkor

Statistiska centralbyrån skall ta fram data över levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättningar inom olika samhällsområden. 

Statistiska centralbyrån (SCB) ska i samråd med Handisam samt andra berörda myndigheter ta fram och utveckla statistiken över levnadsvillkoren för människor med funktionsnedsättning samt uppskattade kostnader. Uppdraget ska redovisas för Socialdepartementet den 15 mars 2013.

Led i strategin

Statistiken är ett led i att samhället skall utvecklas enligt strategin för funktionshinderpolitiken 2011 - 2016. Målet för funktionshinderpolitiken är att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet samt förebygga och bekämpa diskriminering. Funktionshinderpolitiken skall ge alla med funktionsnedsättning de förutsättningar som krävs för självständighet och självbestämmande.

Förbättringar

Statistiska data över levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättningar skall redovisas på Handisams hemsida. Tanken är att förbättrade förhållanden skall bli synliga på individnivå. Det innebär att strategin måste brytas ner till alla samhällsnivåer.

 

Författare: Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace