Kompetens är kvalitet

Människor som arbetar med att ge stöd, service och omsorg till personer med funktionsnedsättning måste ha rätt kompetens för att på bästa möjliga sätt ge den vård och stöd som krävs.

En vårdare som hjälper en patientSocialstyrelsen har i sin årliga tillsynsrapport uppmärksammat att det råder missförhållanden i olika verksamheter som riktar sig till personer med funktionsnedsättningar.  Det är t.ex. brister i personalens bemötande, de har låg utbildning och nästan inga möjligheter till fortbildning.Arbetsgivarna bör bli bättre på att ge personalen stöd, samt veta vad det är för kunskaper som personalen behöver få, för att kunna utföra ett bra jobb.

Vägledning

På Regeringens uppdrag lanserar nu Socialstyrelsen en vägledning riktad till arbetsgivare. ”Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning”. Vägledningen berör nästan alla insatser som funktionsnedsatta kan få enligt socialtjänstlagen, SoL eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Genom denna vägledning vill man att nämnder och enskilda huvudmän tar till sig budskapet och förstärker personalens kompetens allt för att personalen skall kunna ge bästa möjliga omsorg.

Författare: Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace