Konsekvens av hälsovalet

Myndigheten för vårdanalys har utkommit med en rapport gällande Hälsovalet. Det är en jämförande studie (Vem har vårdvalet gynnat?) mellan tre landsting före och efter vårdvalets införande i primärvården. 

Införandet av valfrihetssystem utgör i flera avseenden en av de mest genomgripande reformerna inom svensk vård och omsorg. Sedan 2010 är vårdvalssystem obligatoriska inom primärvården i hela Sverige och 1 maj 2009 införde Region Skåne vårdvalssystemet. I rapporten Vem har vårdvalet gynnat? analyseras hur vårdutnyttjandet och patienternas upplevda tillgänglighet har utvecklats före och efter införandet av vårdvalet för patientgrupper med olika behov. Studien baseras på register från Stockholms läns landsting, Landstinget i Östergötland och Region Skåne samt nationella patientenkäten.

Har vårdbehövande grupper trängts undan till förmån för grupper med enklare behov?

Detta har varit en viktig och central fråga sedan vårdvalet trädde i kraft. Myndigheten för Vårdanalys har med hjälp av nationella patientenkäten tittat på hur det ser ut. 

En central målsättning med vårdvalsreformerna har varit att öka tillgänglighetenoch vårdutnyttjandet, samt stärka patientens roll som aktör inom primärvården. Jämförelser visar att personer med stora vårdbehov inte har trängts undan, när man tittar på antal besök efter införandet av vårdvalsreformen. Utnyttjandet av vård har ökat för hela befolkningen och inte enbart för en specifik grupp
I Skåne har det skett betydande nyetableringar av mottagningar. Ett annat förvånande resultat är att övrig befolkning värderar geografisk närhet till mottagningen som en viktigare förklaring till byte av mottagning än vårdbehövande grupper.

Ladda ner rapporten på http://vardanalys.se/Rapporter/2013/Vem-har-vardvalet-gynnat/

/Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace