LOV

Nu har regeringen tillsatt en utredning kring att införa LOV, lagen om valfrihet inom socialtjänstområdet. Utredningen skall belysa fördelar och nackdelar med att införa en obligatorisk lagstiftning.

Regeringen vill nu ha en utvärdering kring effekterna av att införa LOV, lagen om valfrihet (2008:962) inom socialtjänstområdet. Utvärderingen skall fokusera på hur reformen skulle påverka brukaren men även det kommunala självstyret skall beaktas.

Vad är LOV?

Enbild på en äng med lövträd i bakgrunden i alla höstens vackra färger.Med LOV, lagen om valfrihet inom socialtjänstområdet, vill man göra en maktförskjutning från politiker och tjänstemän till medborgaren. Genom individens ökade möjligheter att välja utförare av den offentligt finansierade servicen förväntas tillgängligheten, kvaliteten och effektiviteten öka i insatserna. Kommunerna anger i ett förfrågningsunderlag de villkor som leverantören ska uppfylla. Kommunen är huvudman för verksamheterna och har ansvaret för att tjänsterna tillhandahålls brukaren.

För och nackdelar

Socialstyrelsen gjorde i början av 2012 en rapport som heter Valfrihetssystem ur ett befolknings- och patientperspektiv. I denna rapport framgår det att de flesta brukare får en större känsla av egenmakt och frihet av att själva få bestämma. Det har också bidragit till att kvalitetsfrågor kommit mer i fokus.

Vad som inte får glömmas bort är alla de olika diagnoser och sjukdomar som gör det svårt för brukaren att aktivt välja utförare. Socialstyrelsen anser att riktade stödinsatser måste finnas till denna målgrupp och deras anhöriga. Det är även viktigt att informationen kring utförarna finns på olika tillgängliga medier.
Utvärderingen till regeringen kring att införa LOV, lagen om valfrihet inom socialtjänstområdet, skall vara klar och redovisas den 15 januari 2014.
carina

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace