Lägesbedömning av funktionshinderpolitiken

Regeringens strategi för funktionshinderpolitiken 2011-2016 bygger på ett tjugotal myndigheters uppföljning av nuläget inom respektive myndighets område. Handisam har sedan bearbetat deras nulägesanalys och publicerat detta i en rapport. 

Uppföljningen av funktionshinderpolitiken från Handisam har publicerats. Dokumentet ”Hur är läget?” kommer även att användas som underlag för den svenska rapporteringen till Förenta Nationerna kring hur Sverige lever upp till konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Bild öder en gå gata i Malmö en solig dagMyndigheterna

Rapporten bygger på återrapporteringen från de 22 myndigheter som har utsetts av regeringen som strategiskt viktiga för genomförandet av politiken. Rapporten/uppföljningen är en del av regeringens strategi för funktionshinderpolitiken som kom till år 2011. Varje år skall en uppföljning göras. 

I rapporten visas att personer med funktionsnedsättning har sämre förutsättningar att delta i samhället på lika villkor som övrig befolkning. Olika sektioner inom samhället måste bli bättre, t.ex. inom rättsväsendet. Stöd och tillgänglighet inom rättskedjan brister till personer med funktionsnedsättningar.

Förbättringar

Förbättringar krävs på många områden. Därför är det viktigt att ta tag i de brister i uppföljningen hos myndigheterna som förekommer. Utan en bra uppföljning av funktionshinderpolitiken kommer resultatet inte att vara nått år 2016.

Kommunerna förekommer inom många områden. För att funktionshinderpolitiken skall märkas i människors vardag måste kommunerna förbättra sitt arbete. De måste bli bättre på att använda sig av de regelverk och den tillsyn som faktiskt ligger på deras bord, t.ex. inom tillgänglighetsområdet.

Handisam kommer att komplettera denna uppföljning senare i år med hur arbetet ser ut i de svenska kommunerna.

/Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace