Läkemedelslagen

Lagen har omarbetats efter ett beslut från regeringen 2009. Det innebär inga stora sakliga förändringar och målsättningen med lagen är fortfarande till för att skydda befolkningen.

Syftet med läkemedelslagen är i korthet en lag som är till för att skydda människoliv,hälsa och välbefinnande samt att värna om folkhälsan.Med läkemedel avses i Läkemedelslagen varje substans eller kombination av substanser oavsett ursprung som är till för att förebygga eller behandla sjukdom.

Regeringen beslutade den 12 mars 2009 att det inom Regeringskansliet Bild på tablett kapslarskulle tillsättas en särskild utredare med uppgift att göraen översyn av Läkemedelslagen (1992:859) och de anknytande författningarna (S2009/2232/FS).

Innehåll

Läkemedelslagen (1982:859) innehåller de grundläggande bestämmelserna om läkemedel vad avser bl.a. definitioner, krav på och försäljning av läkemedel, säkerhetsövervakning och annan kontroll efter godkännandet, tillverkning och import, förordnande och utlämnande, marknadsföring samt tillsynoch sanktioner.

Läkemedelsreglerna i Sverige och andra medlemsstater i Europeiska unionen bygger i stor utsträckning på EU-direktiv om humanläkemedel.

Utredarna föreslår nu att lagen måste bli enklare att orientera sig i och det måste bli lätt att hittarelevanta bestämmelser. Annars innebär den föreslagna läkemedelslagen i princip inga sakligaeller materiella förändringar jämfört med den nuvarande lagen.

Länk till Överssyn av läkemedelslagen http://www.regeringen.se/sb/d/16820/a/220772

/Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace