Maktutjämning för brukarinflytande

Det är av stor vikt att professionen tar tillvara brukarens kunskap och erfarenhet och inte ser brukaren som en mottagare av insatser. Ge ekonomisk ersättning till brukarrepresentanterna, visa att deras arbete är betydelsefullt. Våga göra en maktutjämning för att få en bra brukarsamverkan. Läs Socialstyrelsens rapport ”Att ge order och lämna plats”

läkare och patient i samtalSamhället måste sluta att se brukare som en mottagare av insatser och istället se en person med kunskap, erfarenhet och bestämmande. Maktförhållanden måste jämnas ut. Med delaktighet, dialog och feedback ökar förutsättningarna för att nå målet om en maktutjämning.

Brukarmedverkan är en betydelsefull kvalitetsaspekt inom vård och omsorg. Det handlar om mer än envägskommunikation. Det föråldrade tankesättet att professionen skall lösa individens situation måste förändras Professionen måste i stället fråga brukaren: hur kan vi hjälpa dig i din situation?

Rapporten ”Att ge order och lämna plats – vägledning om brukarinflytande i socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård” har beställts av regeringen och vänder sig till personal inom de olika professionerna samt till brukarorganisationerna. Vägledningen ligger på både individ och strategisk nivå.

Vad krävs

I vägledningen tas vikten av struktur upp. Klarhet måste finnas kring samarbetet mellan brukarorganisationer och t.ex. myndigheter. Det måste finnas klarhet i vad man samarbetar kring och vad målet är. Det krävs riktlinjer och styrdokument. Brukaren måste få komma in tidigt i processen då det finns möjlighet att påverka beslut. Det måste också finnas en klar överenskommelse om vilka frågor som hör hemma i ett speciellt brukarråd. Det är viktigt att alla håller sig till sakfrågan och inte går in på person eller frågor som inte hör hemma i rådet.

Ersättning eller arvode till representanterna är av betydelse, då det är en markering att arbetet är betydelsefullt. Brukarinflytande får inte hänga på enstaka eldsjälar utan det krävs stabilitet och kontinuitet. Brukarrepresentanterna kan även behöva utbildning i beslutsprocesser för att kunna utföra ett professionellt jobb och få en bättre förståelse för beslutsprocesser.

Varför brukarinflytande?

Genom brukarinflytande får professionen underlag för att kunna skapa god kvalité och service. För många verksamheter hade det bidragit till större effektivitet, att utgå från målgruppen och inte från vad andra tror eller tolkar in. Brukarmedverkan på individnivå gör att brukaren får mer förståelse för systemet när denna får medverka i beslutsprocessen. Det ger i förlängningen individen en ökad självbild och bättre hälsa.

/Carina

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace