Morot för kommunerna

I Handisams rapport Hur är läget i kommunerna? sammanfattas hur arbetet går för kommunerna med att skapa ett samhälle för alla. I rapporten tas sju olika områden upp. Vi får hoppas att rapporten blir en morot för fortsatt arbete.

I rapporten Hur är läget i kommunerna? kan du läsa om hur kommunerna förhåller sig till målet om ett samhälle för alla. Områdena som Handisam har tittat på är arbetsmarknad, kultur och fritid, utbildning, socialpolitik, fysisk tillgänglighet, transport och IT-politik. Inom varje område presenteras statistik och fakta om hur långt kommunerna har kommit i arbetet.  Ingen kommun vill vara sämst så vi får hoppas att rapporten leder till ett bättre och målmedvetet arbete ute i kommunerna.

Rullstol som tar sig igenom en dörröppning där det inte finns någon tröskel, vilket är det som är bäst ut tillgänglighets synpunkt.Arbetsmarknad

I år har kommunerna stått för drygt 21 procent och landstingen för 1 procent av anställningarna med olika stöd från Arbetsförmedlingen för funktionsnedsättning.I rapporten framgår att 64 % av de kommuner som har svarat har anställt personer med funktionsnedsättningar efter avslutad praktik. Lika stor del, om inte fler, av kommunerna samverkar med gymnasieskolor och näringsliv för att fler med funktionsnedsättning skall få arbete. Detta är mycket positivt. 

140 kommuner svarade på enkäten om arbetsmarknad. Endast hälften av dessa kommuner har satt upp tydliga mål för funktionshinderfrågorna inom arbetsmarknadsområdet och mindre än hälften av kommunerna erbjuder sommarjobb till funktionsnedsatta.

Kultur och fritid

I enkäten som gällde kultur och fritid svarade 160 kommuner. 54 % av dessa kommuner har uppsatta mål som tydligt pekar på hur arbetet skall utföras i förhållande till personer med funktionsnedsättning. Tyvärr är det ovanligt att frågan diskuteras på förvaltningsnivå och om det diskuteras är det framförallt fysisk tillgänglighet till anläggningar, arrangemang och aktiviteter. 

Fysisk tillgänglighet

Av 290 kommuner svarar endast 31 att de har inventerat sitt bostadsbestånd med tanke på tillgänglighet. Detta är förödande då befolkningen i Sverige blir äldre. Ur samhällsekonomisk synpunkt är det bättre att de bor hemma så länge det går.  Enligt kommunerna själva finns det flest hinder kvar att åtgärda på vårdcentraler, socialkontor och skolor.  Många kommuner brister i att tillgängliggöra kommunhuset och fullmäktigesalar. Förutom sina egna fastigheter har kommunen även tillsyn av de privata fastighetsägarna och skall informera dessa om gällande lag. En tredjedel av kommunerna bedömer att enkelt avhjälpta hinder kommer att vara undanröjda först 2016. Då har de haft 16 år på sig att efterleva den retroaktiva lagen!

Handisam

Handisam, myndigheten för handikappolitisk samordning, arbetar med att följa upp och samordna funktionshinderpolitiken i Sverige. Arbetets inriktning är ett samhälle för alla.

Ladda ner rapporten på http://www.handisam.se/Uppfoljning-och-statistik/Hur-ar-laget-i-kommunerna/

/Carina Stenkilsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace