Ny kollektivtrafiklag

Från den 1 januari 2012 gäller en ny kollektivtrafiklag. Den föreskriver att varje län ska ha en regional kollektivtrafikmyndighet som upprättar ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Lagen är tydlig med att kollektivtrafiken skall vara tillgänglig för människor med funktionsnedsättningar.

En grön stadsbuss som kommer körande emot kameran

Region Skånes roll som ny trafikmyndighet från den 1 januari 2012 innebär att de har det politiska och ekonomiska ansvaret för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Skåne. Det ger förutsättningar för en enkel och tydlig styrning, samtidigt som det blir klart för resenärerna vem som har det politiska ansvaret. Förändringen underlättar också samverkan med andra län när det gäller den länsöverskridande trafiken. Lagen är tydlig med att kollektivtrafiken skall vara tillgänglig för människor med funktionsnedsättningar.

Trafikförsörjningsprogrammet

De regionala kollektivtrafikmyndigheter som ska finnas i varje län ska besluta om regionala trafikförsörjningsprogram, som är den strategiska plattformen för kollektivtrafikens utveckling. I programmets målbild ska tillgänglighet för funktionsnedsatta tas upp. Om kommersiella bussbolag inte bedriver tillgänglighetsanpassad trafik, kan de bli av med sitt uppdrag. Trafikförsörjningsprogrammet skall ge en helhetsbild av kollektivtrafiken i länet och vara samordnat med Region Skånes budget och förvaltningsuppdrag. Trafikförsörjningsprogrammet skall årligen ses över och behandlas av Regionfullmäktige.

Ingen skillnad

Som resenär skall det inte märkas någon stor skillnad. Den samhällssubventionerade kollektivtrafiken kommer att fortsätta att bedrivas under varumärket Skånetrafiken. De kommer även i fortsättningen att leda, planera och upphandla trafik, ge färdtjänsttillstånd samt sälja, marknadsföra och informera. Men den nya lagen öppnar även dörrar för konkurrens från privata aktörer att bedriva regional kollektivtrafik. Detta medför att en konkurrent kan komma in och ta över en linje som är lönsam. Den 28 februari tar Regionfullmäktige beslut och då kommer vi att kunna se vilka kollektivtrafiklinjer som ska finnas i Skåne.

Förafattare:Carina SDela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace