Nytt funktionshinderpolitiskt program

HSO Skånes styrelse har under våren arbetat fram förslag till inriktning för vårt funktionshinderpolitiska program för perioden 2014-2018. Föreslagna områden är Tillgänglighet, Kvalitet i välfärdstjänsterna samt Arbete/Utbildning.

Fyraårsplaner

Sedan ett antal år tillbaka arbetar HSO Skåne med fyraårsplaner för sin funktionshinderpolitik. Vårt intressepolitiska arbete följer därmed politikens mandatperioder vilket underlättar i vårt arbete. Längden på perioderna är dessutom behövliga för att få en kontinuitet i arbetet och under flera års tid kunna påverka en för målgruppen viktig fråga.

Tillgänglighet

Tillgänglighet har under lång tid varit en grundfråga för den svenska funktionshinderrörelsen. Ett massivt arbete har lagts ned från både anställda och förtroendevalda landet runt för att förbättra den fysiska tillgängligheten i vardagslivet för personer med funktionsnedsättning. Mycket har, om vi ser tillbaka, förändrats till det bättre, en del finns kvar att göra. Det är nu dags att funktionshinderrörelsen tar ett nytt steg framåt i sitt arbete och fokuserar mer på ”mjuka” aspekter av tillgänglighet – kommunikativa aspekter, sociala aspekter och legislativa aspekter. Inom dessa områden finns mycket arbete framför oss.

Kvaliteten i välfärdstjänsterna

Successiva förändringar i samhället har gett oss en ändrad spelplan gällande välfärdstjänsterna. Det är en förändring som ger ökade friheter för både utförare och användare, men som ställer högre krav på kunskap från den enskilde individen. Allt fler insatser inom LSS, SoL och Hälso- och sjukvårdslagen styrs idag av andra ekonomiska påverkansfaktorer än för bara 10 år sedan. Upphandlingsförfaranden, flera aktörer och möjligheten till snabba vinster har påverkat kvaliteten, positivt och negativt. HSO Skåne vill arbeta för att säkerställa en fortsatt hög kvalitet inom de olika välfärdstjänsterna, oavsett utförare och verksamhetsform.

Arbete/Utbildning

Utbildning och arbete är två viktiga hörnstenar för att på längre sikt vara en del av samhället och också påverka allmänhetens syn överlag på personer med funktionsnedsättning. HSO Skåne har genom sina arbetsmarknadsprojekt drivit ett positivt förändringsarbete både gällande konkreta anställningstillfällen men även gällande ett viktigt arbete med att förändra attityder. Det är en linje som är värd att fortsätta arbeta vidare på.

Gör din röst hörd!

HSO Skåne kommer under hösten att arrangera tre tillfällen för dialog med medlemsförbunden samt dess lokalföreningar rörande det funktionshinderpolitiska programmet för 2014-2018. Evenemangen finns redan nu i vårt kalendarium (följ länken under relaterad information här till höger på sidan). Gör din röst hörd genom att delta vid ett av de tre tillfällena i höst.

/Magnus Thene Ombudsman

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace

Relaterad information

Anmälan till dialogmöte (Välj den tid som passar dig bäst)

Helsingborg 2013-09-24

Malmö 2013-10-02

Hässleholm 2013-10-17