Nytt uppdrag för Barnombudsmannen

Regeringen anser att det är viktigt att ta reda på hur barn och unga med funktionsnedsättning upplever sin situation.

en tjej i rullstol som sitter i klassrummet och lyssnar på en lärareBarnombudsmannen får i uppdrag att ta fram en genomförandeplan för att inhämta åsikter från barn och unga med funktionsnedsättning. Planen ska omfatta tillvägagångssätt, tidplan och uppskattade kostnader för undersökningen. Barnombudsmannen ska samarbeta i uppdraget med Handisam, myndigheten för handikappolitisk samordning.

Regeringen tilldelar medel

Om regeringen bedömer att en ändamålsenlig genomförandeplan har upprättats är deras avsikt att tilldela Barnombudsmannen medel för att genomföra undersökningen.Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 18 januari 2013.
Läs mer på: http://www.regeringen.se/sb/d/15804/a/203507

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace