Ökat tandvårdsstöd?

I en proposition föreslår regeringen ändringar i lagen om statligt tandvårdsstöd. Förslaget innebär bl.a. att tandvårdslagen ändras genom att införa en skyldighet för landstingen att se till att tandvård kan erbjudas personer med stora behov av tandvård på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

I propositionen föreslås att det i tandvårdslagen (1985:125) införs en bestämmelse om att vårdgivare skall lämna uppgifter till Socialstyrelsen om patientens tandhälsa och utförd tandvård på de patienter som tillhör gruppen som behöver mer tandvård på grund av funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.Bild på tandborste och en lite spegel 

Det föreslås också att landstingen skall se till att personer som behöver extra tandvård skall erbjudas detta. Denna tandvård skall kunna utföras till hälso- och sjukvårdsavgift. I dag är det omkring 220 000 personer som erbjuds vissa tandvårdsbehandlingar till en patientkostnad som motsvarar den inom hälso- och sjukvården. Detta är ett selektivt tandvårdsstöd som omfattar personer med stora vård- och omsorgsbehov samt personer med behov av tandvård som led i en sjukdomsbehandling. Även personer med behov av vissa oralkirurgiska åtgärder ingår. Men långvarigt sjuka och funktionsnedsatta omfattas inte av något tandvårdsstöd utöver det generella statliga stödet.

I propositionen föreslår regeringen att ett nytt tandvårdsstöd skall införas till personer med vissa svåra sjukdomar eller funktionshinder. Detta betyder en ändring i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd. Det föreslås ett nytt tandvårdsstöd på 1200 kr om året till denna grupp. Tanken är att stödet skall uppmuntra till att denna grupp människor i större utsträckning skall gå till tandläkaren och få förebyggande behandling.

Regeringen hoppas att lagändringarna kommer att träda i laga kraft 1 januari 2013. I budgetspropositionen för 2011 har beräknats 500 miljoner kronor för denna reform från 2012. Arbetsgruppen föreslår att reformen träder i kraft 1 juli 2012 varför kostnaderna beräknas uppgå till högst 250 miljoner kronor 2012. Detta skall skapa utrymme för det förberedelsearbete som kommer att behövas.

Författare: Carina Stenkilsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace