Patienten i centrum

För att eliminera ojämlikheten i vården måste vi sätta patienten och dennes rättigheter i centrum. Kommissionen för jämlik vård pekar ut områden där det krävs snabba åtgärder. Flytta makten från landsting till patient.

karta över sverige

Svenska folket prioriterar hälso- och sjukvården högt. Patientens ställning måste stärkas.

I mötet med läkaren är det viktigt med en kunnig patient som kan påverka sin egen vård. I dag ges alldeles för lite information om lagar, rättigheter samt köer och kvalité på olika vårdinrättningar i Sverige. Kommissionen för jämlik vård skriver i sin rapport om vikten av att stärka patientens ställning genom information samt brukarmedverkan. Det är en av de prioriterade åtgärderna för en jämlikare vård.

Tillgången till vård varierar

Enligt HSL, Hälso- och sjukvårdslagen, skall alla medborgare erbjudas vård på lika villkor och den som är i störst behov skall ges företräde till vård. Detta lever inte svensk sjukvård upp till utan det beror på var i landet du bor. Det som bl.a. kan skilja landstingen åt är vårdrelaterade infektioner, hur länge patienten får vänta på vård och tillgången på specialistkompetens. Landstinget skall remittera vidare om det inte finns kompetens i hemlandstinget. Detta görs inte på grund av kostnadsskäl och prioriteringar.

Skillnader i läkemedel

I Sverige finns regelverk för vilka läkemedel som skall subventioneras. TLV, Tandvårds- och läkemedelsverket, gör en helhetsbedömning på vilka läkemedel som skall subventioneras. Syftet med statlig subventionering av läkemedel är att alla skall få lika tillgång. Tyvärr fungerar detta inte utan besluten omprövas ute i landstingen med helt andra kriterier än TLV:s. Detta medför att om du ska överleva en svår sjukdom beror det på i vilket landsting du bor.

Läs mer i utredningen Patienten eller landstinget – Vem ska ha makten i svensk sjukvård?

http://www.lif.se/default.aspx?id=78081

/Carina Stenkilsson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace