Patientmaktsutredningens slutbetänkande

Patientmaktsutredningen har överlämnat sitt slutbetänkande ”Ansvarsfull hälso- och sjukvård” (SOU 2013:44). Utredningen har lämnat förslag till en ny lag om hälso- och sjukvårdens organisation som ska ersätta HSL (hälso-och sjukvårdslagen).

Patientmaktsutredningen har haft uppdrag att föreslå en ny lag om hälso- och sjukvårdens organisation som ersätter HSL. Den nya lagen ska vara en ramlag och samla generella bestämmelser om organisation och ansvarsförhållanden inom hälso- och sjukvården.

Patientmaktsutredningen

Patientmaktsutredningen har tidigare lämnat promemorian Patientens tillgång till sin journal och delbetänkandet Patientlag (SOU 2013:2) till Socialdepartementet. I delbetänkandet Patientlag, som överlämnades i januari, föreslogs en reform för att ytterligare stärka patientens ställning i vården, bland annat genom en samlad patientlag som ska vara mer lättillgänglig, överskådlig och pedagogisk för patienterna. (Länk till delbetänkandet Patientlag, http://www.regeringen.se/sb/d/16827/a/208227)


Ansvarsfull hälso-och sjukvård

Den 15 november 2012 beslutade regeringen om ytterligare tilläggsdirektiv till Patientmaktsutredningen (dir 2012:113). Direktivet innebar att föreslå en ny lag om hälso- och sjukvårdens organisation. 
I Utredningen föreslås att HSL Hälso- och sjukvårdslagen upphävs och ersätts av en ny lag – lagen om organisation av hälso- och sjukvårdsverksamhet (organisationslagen). 

Hälso- och sjukvården har genomgått stora förändringar under de tre decennier som har gått sedan HSL:s införande. Som exempel kan tas att i princip all vård i landet då gavs av landsting. I dag ansvarar kommunerna för en del av hälso- och sjukvården och delar av den offentligt finansierade vården utförs av företag eller organisationer. Detta kräver en lag som harmoniserar med denna förändring.

I utredningen konstateras att det finns stora regionala skillnader i den hälso- och sjukvård som ges och i medicinska resultat. Det har även uppmärksammats stora ojämlikheter i det personliga mötet/ bemötandet. Utredarna föreslår att ett verktyg bör tas fram för att underlätta kommunikation mellan patient och personal som med fördel kan användas för patientgrupper som kan riskera att behandlas orättvist.

Bemötandefrågor är något som HSO Skåne jobbat för i många år. 

I utredningen påtalas även vikten av att de anmälningar och patientklagomål som kommer in till Patientnämnden sammanställs och återförs som en erfarenhet till vården i ett större perspektiv.

Du som vill veta mer gå in och läs slutbetänkande ”Ansvarsfull hälso- och sjukvård” (SOU 2013:44) (följ länken http://www.regeringen.se/sb/d/16827/a/220012)

/Carina SDela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace