Patientsäkerheten skall bli bättre

Anmälningar om vårdskador görs till Socialstyrelsen enligt den nya patientsäkerhetslagen (2010:659). Socialstyrelsen skall nu i en rapport till Regeringskansliet redogöra för hur klagomålshanteringen fungerar.

Den 8 maj lämnar Socialstyrelsen sin första skriftliga rapport till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Socialstyrelsen skall sedan varje månad lämna en skriftlig rapport om hur ärendehanteringen fortgår. Anledningen till att regeringen ger detta uppdrag är att man vill ha en uppföljning av utvecklingen kring hur enskildas patientklagomål tas omhand.

Foro under en operation. Tagit enbart på kirurgens händerInnehåll

Rapporten skall innehålla antal inkomna ärenden, antal avgjorda ärenden samt genomsnittlig handläggningstid per ärende.Det är av stor vikt att klagomålshanteringen fungerar då detta är viktigt för patientsäkerheten. Genom rapporterna får man en nulägesanalys och kan påverka utvecklingen. 

Bakgrund

Den 1 januari 2011 trädde den nya patientsäkerhetslagen i kraft (2010:659). Denna lag innebär att vårdgivarens ansvar att bedriva systematiskt patientsäkerhetsarbete har blivit större. Genom lagen ville man stärka patientens ställning då patienten skall få information från vårdgivaren om inträffade vårdskador. De nya reglerna innebär också att en närstående eller patient kan anmäla en händelse som har inträffat och inte som tidigare den personal som man ansåg vara ansvarig. Anmälningarna görs till Socialstyrelsen.

Författare: Carina S

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace