Personlig assistans i Norden

De nordiska länderna har deltagit i en konferens om personlig assistans. Konferensen anordnades i Stockholm av det svenska Socialdepartementet i samarbete med Nordens Välfärdscenter.

På konferensen gjordes jämförelser mellan länderna.

Sverige

Sverige har störst omfattning av personlig assistans. Allteftersom kostnaderna har stigit har Sverige infört en stramare hållning med ökad tillsyn och kontroll. Höga kostnader och rapporter om fusk präglar debatten. Den 1 juni 2013 bildades en ny myndighet, Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Myndigheten tog över ansvaret för tillstånd och tillsyn beträffande personlig assistans och LSS-verksamhet. Omprövning av den personliga assistansen görs efter två år.

DanmarkBild på en tom rullstol

Personlig assistans infördes som en rättighet enligt lag 1989. Den gällde från början en snäv målgrupp, få brukare med många timmar. Brukaren måste kunna vara arbetsgivare. Kraven på aktivitetsnivå har nu tagits bort och kooperativ eller företag kan vara arbetsgivare för assistenterna. Däremot kan inte kommunerna vara arbetsgivare. Lagändringar beräknas träda i kraft i januari 2014. Det ska bli andra styrmöjligheter för kommunerna och ett enklare regelunderlag för administrationen.

Norge

År 2000 infördes brukarstyrd personlig assistans. Kommunerna måste kunna erbjuda assistans. Kommunerna värderar om detta är bästa ordningen för brukarna. Norge har lägst antal timmar och i Norge ökar gruppen brukare med få timmar mest. Föräldrar och nära anhöriga ska inte anställas som assistenter eftersom assistansen ska bidra till självständighet.

Finland

Det vanligaste är att brukaren själv är arbetsgivare och att kommunen står för kostnaderna. Kommunen kan också ta ansvar för att anordna assistansen. I Finland finns 1 600 personer med utvecklingsstörning kvar på institutioner. År 2020 ska ingen med funktionsnedsättning ha sitt hem på en institution.

Nordisk modell?

Nordisk nytta är ett nyckelbegrepp i Nordiska ministerrådet, säger Lars Nilsson, kansliråd på Socialdepartementet. Det är särskilt intressant att resonera kring behovsbedömning. Där kan vi jobba vidare och jämföra varandras modeller. Det gäller att ge den enskilde det den behöver enligt målsättningen i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Men samtidigt inte till kostnader som blir för höga och inte med oskäliga vinster.

Läs mer här: http://www.nordicwelfare.org/News/Nytt-inspriationshafte-om-personlig-assistans/ (öppnas på ny sida)


/Annette Svensson

Dela sidan via: Facebook, Twitter, MySpace